Gerçekten yetenekli misiniz?

gercekten-yetenekli-misinizHer çocuk farkl? yeteneklere sahiptir. Önemli olan bu yeteneklerin önceden ke?fedilmesi ve yetenekleri do?rultusunda özel e?itim almalar?d?r.

Her çocuk farkl? do?ar, her çocu?un farkl? yetenekleri vard?r. Çocu?un hem do?u?tan hem de sonradan kazand??? yetenekleri vard?r. Anne ve babalar?n bu çocuklar?n yeteneklerini fark etmeleri önemlidir. Çocuklar kendilerini iyi olduklar? alanlarda geli?tirmek ister. Ben okulda arkada?lar?m üzerinde yapt???m gözlemlerde her arkada??m?n farkl? alanlarda iyi oldu?unu fark ettim. Baz? arkada?lar?m futbolu iyi oynuyor, baz? arkada?lar?m iyi futbol oynayamasalar da çok h?zl? ko?uyorlar. Baz? arkada?lar?m gördükleri bir ?eyi hemen çizebiliyorlar.

Bir arkada??m da satrançta birinci oldu. 5-C deki Furkan arkada??m?n da sesi çok güzel. Okul e?lencelerinde sürekli ?ark? söyler. Bu arkada?lar?m?n hepsinin farkl? yönleri oldu?unu ve hepsinin birbirinden farkl? olduklar?n? gördüm. ??te böyle yetenekli arkada?lar?m?n önceden ke?fedilip e?itim almalar? çok önemlidir.

gercekten-yetenekli-misiniz2Çocuklar?n yeteneklerinin olup olmad???n? nas?l anlar?z?

Çocuklar?n ilgi alanlar?na göre yetenekli olup olmad???n? anlayabiliriz. Örne?in; bir resim atölyesinde çocu?un resme olan ilgisinden ve becerisinden yetene?ini anlayabiliriz. Ya da bir müzik dersinde flüte ilgisi olan ve flütü kolayca çalmaya ba?layan çocuklar?n müzik alan?nda geli?tirilmesi gereklidir. Ayr?ca spora ilgisi olan çocuklar?n da bir futbol okuluna götürülerek orada profesyonel bir hoca taraf?ndan yetenekli olup olmad???na bak?lmal?d?r. Bunun gibi birçok alanda çocuklar?n küçük ya?ta hangi alanda yetenekli olduklar?n? kendi okul ö?retmenlerinden ve rehber ö?retmenlerinden ö?renebilirsiniz.

Aileye dü?en görevler: Aileler çocuklar?n? gözlemleyip, dinleyip, çocuklar?n yeteneklerini anlamal?lar. Gerekirse s?n?f ö?retmenleri ve rehber ö?retmenleri ile görü?ülüp çocu?a uygun olan alana yönlendirilmelidir.

Çocu?unda ke?fetti?i yetene?i de?erlendirip kursa yönlendirebilir, kendisi ö?retebilir, arkada?lar?ndan tavsiye alabilir. Ayr?ca sadece popüler olan gitar kursu ya da ?ngilizce kursu gibi alanlara de?il yetene?ine uygun alanlara yönlendirilmelidir. Yetene?in devam? için, çocu?a yard?mc? olmal?, gerekti?i zaman tebrik etmeli. Çocu?un yetenekli olup olmad???
sadece ders ba?ar?s?na ba?lanmamal?d?r. “Sen yapamazs?n”, “daha küçüksün” gibi cümlelerle çocuklar kesinlikle olumsuz ?ekilde yönlendirilmemeli. Her zaman olumlu yakla??larak destek olunmal?.

Çocuklar? kendi ya??tlar? ile k?yaslamamal? ve onlar? yar??t?rmamal?y?z.

Sevgili okurlar?m?z, özetle ?unu diyorum: Bir çocuk yetene?inin oldu?unun fark?ndaysa bu yetenekle ilgili çal??mas? gerekir ve onun üzerinde durmal?d?r. Yani siz bir bal??? ko?u yar???na sokarsan?z onu yeteneksiz ve ba?ar?s?z görürsünüz. Ailelerimizden bizleri dinleyip yapmak istedi?imiz ?eylerde destek olmalar?n? istiyoruz.