KEP İle Tohumlar Fidana, Ağaçlar Fidana

kep 1 (Mobile) Van’?n Muradiye ilçesinde ?lçe Milli E?itim Müdürlü?ü’nün görevlendirmesiyle 4 ki?ilik bir ekip köy köy gezerek ”K?z Çocuklar?n?n E?itimi” (KEP) projesini yürüttü. Biz de bu proje hakk?nda ?lçe Milli E?itim Müdürü Bülent Durmu? ile bir röportaj yapt?k. 

K?saca kendinizden bahseder misiniz?

1994 y?l?nda mesle?ime ö?retmen olarak ba?lay?p iki senedir Milli E?itim Müdürlü?ü yapmaktay?m.

KEP nedir, kaç y?ll?k bir projedir ?

K?z çocuklar?n?n e?itime kazand?r?lmas? projesidir ve Muradiye’de 2 y?ld?r yürütülmektedir.

KEP’in içeri?i nedir ?

Bu projede okula kazand?rmaktaki hedef kitle k?z çocuklar?d?r. Ba?ka projelerimizde cinsiyet ayr?m? gözetmeksizin tüm çocuklar?n okula kazand?r?lmas? hedeflenmektedir. Ancak bulundu?umuz co?rafyay? da dikkate alarak bu projeyi oldukça önemsiyoruz. ?çerik olarak k?z ö?rencilerinin okula neden gelmediklerinin sorgulanmas? ve bu do?rultuda çözüm odakl? bir yol izlenmesi ilke edinilmi?tir. Çal??ma esnas?nda öncelikle k?z çocu?unun kendisi ile neden okula gelmedi?i hususunda görü?meler yap?l?p akabinde aile, ula??m ya da maddi s?k?nt?lar? tespit edilmi?tir. Ve bu s?k?nt?lara Milli E?itim Müdürlü?ü ve okul idareleri taraf?ndan çözüm üretilmi?tir. Çocu?unu okul ça??nda olmas?na ra?men ?srarla okula göndermeyen aileye Muradiye Kaymakaml??? taraf?ndan maddi yapt?r?ml? cezalar uygulanm??t?r.

2016-17 döneminde KEP kaç ki?ilik bir ekipten olu?maktad?r?

Bu sene 4 rehber ö?retmenden (Döndü Bozdemir, Aykut Küçük, Mehmet Tayanöz, Berna Gökçe) olu?uyor ve kimi zaman ?ube müdürümüz Fesih Özçoban da ekibe e?lik ediyor.

KEP kazan?mlar? mevcut mudur? Devaml?l?klar? söz konusu mudur?

Beklenildi?i gibi umut vadedici sonuçlar elde edilmi?tir. Ekibimiz dokuz köy, yüz iki hane ile görü?mü? ve geçti?imiz sene 97, bu sene de 57 çocu?u okul s?ralar?na kavu?turmu?tur. Devaml?l?k söz konusudur. Zira okul idaresi taraf?ndan takibi yap?l?p, ekip ile ödülleri verilmi?tir.

KEP hakk?nda söyleyebilece?iniz ba?ka ?eyler var m?d?r?

KEP sadece Milli E?itim Müdürlü?ü’nün sorumlulu?unda olmay?p, köy muhtarlar?, belediye ve sivil toplum kurulu?lar? da bu projeye destek olmal?d?r. Ula??m aç?s?ndan ve çocuklardan haberdar olmam?z aç?s?ndan bu i? birli?i önemlidir.

Bize zaman ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz Bülent Durmu?.

kep 2 (Mobile)