Kitap Dünyamız

DO?A DOSTU

WhatsApp Image 2018-05-26 at 19.22.25Öncelikle Fatma Nur Özgan’n?n yani benim yaz?m?mla ortaya ç?kan “Do?a Dostu” adl? kitab? öneriyorum. Kitab? Wattpad’de yay?nlayaca??m. Kitab?m?z?n ba?karakteri olan “M?RA” do?ay? korumak için elinden geleni yap?yor. “DO?A DOSTU (2)” kitab?mda yani Do?a Dostu’nun ikinci serisinde acaba ne olacak? Merak etmeyin ikinci serisini 2019 y?l?nda yay?nlayaca??m. Ama serinin birinci kitab? süper! 2017 y?l?nda ba?lay?p 2018 y?l?nda bitirdi?im, asl?nda roman olan bu kitapta Mira’n?n do?ayla ilgili hayat?na yer verdim. ?yi okumalar…

BEYAZ KANATLI VAMP?R

kaynak: okuoku.com

Kitap, birdenbire aileleri ortadan yok olan ve bu yüzden devletin kimsesizler okulunun yat?l? ö?rencisi olmak zorunda kalan iki kahraman?n maceralar?n? anlat?yor. Bu okul, orman?n ortas?na kondurulmu?, etraf?nda a?açlardan ba?ka hiçbir ?eyin olmad??? hayat?n?zda görüp görebilece?iniz en berbat okul. Kahramanlar?m?z bir de h?rs?zl?kla suçlanarak okuldan at?l?rlar ve bavullar?yla birlikte ormanda yapayaln?z kal?rlar. Birbirinden habersiz ayn? suçla okuldan at?lan kahramanlar?n yolu tek bildikleri yer olan göl k?y?s?ndaki bankta kesi?ir. Sert ba?layan tan??ma fasl? k?sa süre sonra dostlu?a dönü?ür ve macera ba?lar. Bence bu kitap çok güzel bir kitap, çünkü macera ve heyecan dolu… Kesinlikle okuman?z? öneririm.
Kaynak: https://www.okuoku.com/urun/detay/kitap/beyaz-kanatli-vampir-1–basim-dertte/553440

Kaynak: www.okuoku.com

KÜÇÜK PRENSES

kaynak: ?defix

Küçük Sara, 19. yüzy?l?n sonlar?nda Hindistan’daki bir ?ngiliz subay?n?n k?z? olarak do?ar. Ancak çok küçükken annesini kaybeder. Hizmetçilerin eksik olmad??? bir evde prensesler gibi büyür. Okul ça?? gelince, babas? en iyi e?itimi almas? için onu ?ngiltere’de bir yat?l? okula yollamaya karar verir. Bu okulda ilk zamanlar? bir rüya gibi geçer. Özel hizmetçisi her an emrine haz?rd?r. Kendi k?yafetlerinin yan? s?ra, bebekleri için bile özel bir giysi koleksiyonu vard?r. Ancak babas?na dair kötü haberlerle birlikte Sara’n?n tüm hayat? alt üst olacakt?r. Bundan sonra ise gerçek dostlar?n?n yard?m?yla üstesinden gelmeye çal??aca?? büyük bir macerad?r.Bence bu kitap çok güzel bir kitapt?r çünkü hayatta ne olursa olsun, ba??m?za ne gelirse gelsin asla pes etmememizi anlat?yor. Bu yüzden kitab? çok severek okudum. Tavsiye ederim…
Kaynak: https://www.idefix.com/Kitap/Kucuk-Prenses/Frances-Hodgson-Burnett/Cocuk-ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-Klasik/urunno=0000000135638

OZ BÜYÜCÜSÜ

kaynak: ?defix

Kansas’ta Emma Teyzesi ve Henry Amcas? ile birlikte ya?ayan Dorothy, kas?rgada eviyle birlikte sürüklenip kendini Oz denilen tuhaf bir diyarda bulur. Burada onu ilk mini mini K?t?rgiller kar??lar. K?t?rgiller ona, e?er evine dönmek istiyorsa Zümrüt Kent’e gidip Oz Büyücüsü’nü bulmas?n? tavsiye ederler. Yola koyulan Dorothy s?ras?yla bir korkulu?a, bir teneke adama, bir de aslana rastlar. Onlar da Oz Büyücüsü’nden birer dilek dilemek için Dorothy ile birlikte Zümrüt Kent’e gitmeye karar verir. Böylece maceralarla dolu bir yolculuk ba?lar. Ne duruyorsunuz? Hadi Oz Büyücüsünü okumaya ba?lay?n! Bu güzel kitap beklemez.
Kaynak: https://www.idefix.com/Kitap/Oz-Buyucusu/Frank-Baum/Cocuk-ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-Kitaplari/urunno=0000000247708

SAFT?R?K GREG’?N GÜNLÜ?Ü

kaynak: D&R

Yazar ve illüstratör Jeff Kinney’in kahraman? Greg yazmak zorunda kal?nca ortaya hem gençlerin hem büyüklerin gülerek okuyacaklar? bir günlük ç?k?yor. Çocuk olmak ne zordur de?il mi? Geli?imini henüz tamamlamam?? ufakl?klarla, her gün t?ra? olmak zorunda olan azmanlar?n ayn? s?ralarda oturmak zorunda kald??? ortaokulda okuyan Saftirik Greg’in Günlü?ü bir zamanlar benzer ?ikâyetlerle dolu olan yeti?kin okuyucular? ve halen ayn? s?k?nt?lar? çeken gençleri oldukça e?lendirecek.
Kaynak: https://www.dr.com.tr/Kitap/Saftirik-Gregin-Gunlugu-1/Cocuk-Ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-Oykuhikaye/urunno=0000000284528

 

YE??L ADANIN ÇOCUKLARI

kaynak: 1000Kitap

“Ye?il Adan?n Çocuklar?” adl? kitab? daha do?rusu roman? daha önce hiç duymu? muydunuz? Havva Tekin’nin yaz?m?yla bu romanda bir “Rum” çocuk ile “Türk” çocu?un dostlu?u anlat?l?yor. K?br?s’ta ya?anan sava?a da yer verilen
bu kitap ayr?ca Kültür Bakanl???ndan ödül alm??t?r. Bu kitapta biri RUM di?eri TÜRK iki arkada??n ba??na bir sürü olay geliyor. Dostlu?a büyük önem verilen bu kitab? herkese öneriyorum.
Kaynak: https://1000kitap.com/kitap/yesil-adanin-cocuklari–78407

 

 

MUC?ZE

kaynak: idefix.com

Mucize kitab?, fiziksel olarak özürlü do?an August’un cesaret, azim ve sevgi dolu hayat?n? anlat?yor. ?nsanlar? fiziksel özelliklerine göre yarg?lamamam?z, onlar? tan?maya çal??mam?z gerekti?ini ö?reten özel bir kitap. R.J. Palacio; kocas?, iki o?lu ve iki köpe?i ile birlikte New York’ta ya?amaktad?r. Yirmi y?l? a?k?n bir süre boyunca sanat yönetmenli?i ve grafik tasar?mc?l?k yaparak di?er yazarlar için kitap kapaklar? tasarlam??t?r. Bir gün, bir dondurma ma?azas?n?n önünde ola?anüstü bir çocukla tan??mas? ona Wonder (Mucize) adl? ilk roman? için ilham kayna?? olmu?tur.
Ne dersiniz? Hayat?m?zda mucizeler yaratman?n zaman? gelmedi mi? Bu kitab? okumaya davet ediyoruz sizleri…
Kaynak: https://www.idefix.com/Kitap/Mucize/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0000000670824

Ç?ZG?L? P?JAMALI ÇOCUK

kaynak: nobelkitap.com

Hikaye 2. Dünya Sava?? s?ras?nda Hitler Almanya’s?nda geçmektedir. Kitab?n kahraman? Bruno ad?nda 8 ya??nda bir çocuktur. Bruno’nun babas? Alman ordusunda üst düzey bir görevlidir. Yahudilerin esir tutuldu?u büyük bir toplama kamp?n?n sorumlusu olarak Auschwitz’e gönderilir. Bruno toplama kamp?nda ya?ayan Shmuel ad?nda Yahudi bir çocukla tan???r. ?ki çocuk aras?nda yeti?kinlere örnek olacak, tertemiz, sevgi dolu bir arkada?l?k ba?lar. Arkada?, Çizgili Pijamal? Çocuk seni bekliyor…
Kaynak: https://www.nobelkitap.com/cizgili-pijamali-cocuk-304822.html