Küba’da öğretmenin maaşı öğrencilerin başarısına bağlı

kubada-ogretmenin-maasi-ogrencilerin-basarisina-bagli

Özel okulun olmad??? Küba’n?n e?itim sis-temi Türkiye’den ne kadar farkl?? Merak etti?imiz bu ayr?nt?lar? sizin için ara?t?rd?k.

 
Türkiye 1923’ten beri geli?mekte olan sayg?n ülkelerden biri. Geli?imin en önemli parçalar?ndan birinin de e?itim oldu?unu biliyoruz. Dünyadaki pek çok e?itim sistemini inceledim ve Küba’daki e?itim sistemi ilgimi çekti?i için Türkiye ile kar??la?t?rmak istedim.
Küba’da e?itim bakanl?k taraf?ndan kontrol ediliyor. Her a?ama ücretsiz ve hükümet tüm özel e?itim kurumlar?n? devletle?tirmi? durumda. Devlet kontrollü bir e?itim sistemi olu?turulmu?. Özel okullar ve özel üniversitelere izin verilmeyen Küba’da ö?renciler, üniversitelerde de e?itimlerinin hiçbir a?amas?nda para ödemiyorlar.

Okul müfredatlar? tüm ülkede standart ve e?itim 6-11 ya? aras? herkes için zorunlu. Orta e?itimin ilk üç y?l?nda, ö?renciler ço?unlukla k?rsal yat?l? okullara gidiyor. Burada hem s?n?flarda ders görüyor, hem de tarlada çal???yorlar. Ö?retmenlerin maa?lar? ö?rencilerin ba?ar?s? ile orant?l? yani ö?renciler ne kadar ba?ar?l? olursa ö?retmenleri o kadar maa? al?yor.

Ö?rencilerin derslerden sonra haftada en az 6 saat zorunlu sanat çal??mas? bulunuyor. Küba’da her üniversitede güzel sanatlar akademisi var.
Türkiye’de de e?itim bakanl?k taraf?ndan kontrol ediliyor. Baz? a?amalar ücretsiz olsa da baz? a?amalar ücretli. Özel okullar Küba’n?n aksine Türkiye’de her geçen gün art?yor. Türkiye’de ö?retmen maa?lar? çocuk ba?ar?s?yla orant?l? de?il, standart. Müfredat ayn? olsa da baz? yerlerde ö?retmen bulunmuyor. 12 y?l e?itim zorunlu tutuluyor. Küba’n?n aksine Türkiye’de k?rsal alanlarda okuyan çocuklar hasat zaman? okulu b?rak?p tarlalarda çal???yorlar. Sanat dersi ise zorunlu de?il.
Ben ara?t?rmam? yaparken dünyadaki e?itim sistemlerinin birbirinden farkl? oldu?unu gördüm. Bu yüzden kendi e?itim sistemimizi daha iyi anlayabilmek için farkl? e?itim sistemlerini de ara?t?rmam?z gerekti?ini dü?ünüyorum.