Kulp’ta Bir İlk: Gözetmensiz Sınav Uygulaması

Kulp ilçesine ba?l? Bay?r Ortaokulunda LGS’ye haz?rlanan ö?rencilere yönelik yap?lan deneme s?navlar?nda bir ilk ya?and?.

2018-2019 E?itim Ö?retim y?l?n?n birinci döneminde deneme s?navlar? uygulayan okul, ö?retmenler ve okul idaresiyle birlikte bir ilke imza atarak gözetmensiz s?nav yapt?.

Yap?lan uygulama ile ö?rencilerin kendilerine olan güvenlerini peki?tirmek ve ö?rencilerin otokontrol sa?lamalar? hedeflendi. S?nav sonras?nda okul ö?retmenleri ve okul idaresinin yapt??? de?erlendirmede uygulaman?n amac?na ula?t??? dile getirilirken; uygulaman?n devam ettirilmesi yönünde karar ald?klar?n? da belirttiler. Ayr?ca uygulaman?n ö?retmen-ö?renci aras?ndaki güveni peki?tirdi?i de dile getirildi.

333333