Oyuncak Otobüsü

oyuncak2 (Medium) oyuncak3 (Medium)

Beykoz Belediyesi’nden özel bir sosyal sorumluluk projesi

Oyuncak otobüsü, Beykoz Belediye Ba?kan? Yücel Çelikbilek’in önderli?inde yakla??k bir senedir Beykoz ve çevresindeki köy okullar?nda faaliyet gösteriyor. Oyuncak otobüsüyle, dönü?ümlü olarak tüm köylerin gezilip, bir ders boyunca çocuklar?n otobüste, ö?retmenleri e?li?inde bütün oyuncaklarla ve arkada?lar?yla birlikte oynamalar? hedefleniyor.

Böylece çocuklar yo?un ders programlar?ndan biraz olsun uzakla?m?? ve belki de daha önce hiç oynamad??? bir oyuncakla bulu?mu? oluyor.

oyuncak4 (Medium)

Oyuncak otobüsü, gidilen köylerde, okuldaki s?n?f say?s?na göre 3 gün ile 1 hafta boyunca kal?p hizmet veriyor. “?imdiye kadar, yakla??k 700 üzerinde ö?rencimize hizmet verip gönüllerini kazand?k.” diye anlatmaya ba?l?yor oyuncak otobüsünün Merve ablas?, “Onlar?n yüzündeki sevinç, mutluluk, bizi kap?larda kar??lamalar?, camlardan sevinç ç??l?klar? atmalar? her ?eye bedel. Ben de iki k?z evlad? annesiyim, onlar?n her birini kendi evlatlar?m gibi görüyorum. O hassasiyetle yakla??yorum hepsine. O içtenlik, samimiyet öyle farkl? geri dönüyor ki, bana söyledikleri sözler, kendilerinden büyük oluyor. Burada çal??maya ba?lad?ktan, çocuklarla bu kadar güzel zaman ve an? payla?t?ktan sonra iyice anlad?m ki, yapt???m i?in, eme?in kar??l??? sevgi ve güven. O minicik kalplere sevgiyle dokunmak paha biçilemez.”