Sınavdır geçer

sinavdir-gecerOkulumuz Muzaffer Bar??yurt ?lkokulu rehber ö?retmenleri Demet Tongal ve Nihat Geyik’ten s?nav heyecan? üzerine faydal? bilgiler ald?m.

 

 

Ö?retmenlerimden ald???m bilgilere göre; s?nav öncesinde ve esnas?nda dikkatsizlik yüzünden çok say?da hata yap?yorsak, daha önce ö?renmi? oldu?umuz konular? hat?rlayam?yorsak, akl?m?z?n kar??t???n? ve hiçbir ?eyi hat?rlayamad???m?z? dü?ünüyorsak, basit sorular? bile cevaplayam?yorsak, mide bulant?s?, göz kararmas?, terleme, çarp?nt? ya??yorsak ve çok çal??t???m?z halde heyecandan ba?ar?s?z oluyorsak, yo?un bir s?nav kayg?s? ya??yormu?uz.

Peki, s?nav kayg?s? nedir?

Ö?rencilerde olu?an, asl?nda gerçekte olmayan ama bizi rahats?z eden korkular?m?zd?r. Ve bunun sebepleri var. ??te kayg? düzeyimizi yükselten baz? durumlar:

S?nava çal??maya geç ba?lama, bu yüzden de konular?n yeti?tirilememesi veya erken ba?lasak bile zaman? do?ru kullanamay?p konular? yeti?tiremememiz.

 • Günlük konu tekrar? yapmamam?z.
 • Plans?z ve programs?z ders çal??mam?z.
 • Ba?aramama korkusu yüzünden kendimize güvenmememiz.
 • S?navlar? gere?inden fazla önemsememiz.
 • Ailelerimiz bizden ba?arabilece?imizden fazlas?n? istemesi.
  Biliyor musunuz, bu kayg?lar?m?zla ba? edebilirmi?iz. Peki nas?l?
 • Günlük tekrarlar?m?z? bir ders çal??ma plan? ile yapmal?y?z.
 • S?navlara çal??may? son güne b?rakmamal?y?z.
 • Uykumuza, dinlenmemize ve beslenmemize dikkat etmeliyiz.
 • Olumsuz ve kötü dü?üncelerden uzak durmal?y?z.
 • S?nava girmeden ya da s?nav s?ras?nda kayg?m?z artarsa, birkaç kez derin nefes almal?y?z. Ayr?ca bir dakika kadar gözlerimizi kapatarak bizi mutlu eden bir ?eyler dü?ünmeliyiz. Bu rahatlamam?z? sa?lar.