Sırtında Ne Yükü Taşıyor?

sirtinda-ne-yuku-tasiyorA??r s?rt çantas? ta??mak, okul çocuklar?n?n geli?mekte olan eklem, kas yap?lar?nda zorlanmalara neden olarak, belde kas gerginli?i mekanizmas?n? tetikleyebilir; bozuk yürüyü?, kötü duru? ve ciddi kronik bel a?r?lar?na yol açabilir.

Bu a??r çantalar özellikle ilkokul çocuklar?nda kamburluk, boyun ve bel f?t??? gibi birçok tehlikeli rahats?zl?klar?n ortaya ç?kmas?na neden olur. Bu olaylar?n hepsi çocuklar?n gelece?ini etkilemektedir. Sürekli olarak ilkokul çocuklar?na yeni ders ve çal??ma kitaplar? verilmektedir. Çocuklar?n s?rtlar?na binen yük a??rla?t?kça a??rla?maktad?r. Çocuklar?n kitaplar?n?n azalmas? konusunda art?k bir ?eyler yap?lmal?d?r.

Çocuklar?n çantalar? a??rla?t?kça gelece?e sa?l?ks?z insanlar?n yeti?ece?i de ba?ka bir gerçektir. Bu nedenle Milli E?itim Bakanl???’n?n bu i?e bir el atmas? gerekmektedir. A??r yüklenme, vücuda uygulanan yükün büyüklü?ü, ta??ma süresi, çocu?un fiziksel ve ruhsal durumu bir araya gelerek a?r?ya neden olur. Tüm bu nedenlerden dolay?, en az?ndan çal??ma ve ders kitaplar?n?n birle?tirilmesi gerekmektedir.

S?rt çantalar?n?n okul çocuklar?nda s?rt a?r?s?na neden oldu?unu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm ?efi Dr. Önder Çerezci, 16.09.2009 tarihinde Zaman Gazetesi’nde yer alan Çocu?unuzun Kilosuna ve A??rl???na Göre Çanta Seçin ba?l?kl? yaz?s?nda da”Her anne baban?n, çocu?unun boyuna ve a??rl???na uygun çanta seçimi yapmas? büyük önem ta??r” demektedir.

Milli E?itim Bakanl???’na ve anne babalara ve tabii ö?retmenlere bu konuda çok i? dü?mektedir.