TEGV’in Marifetli Eli: Düşler Atölyesi

E?itim Gönüllüleri Vakf?, ülkemizin dört bir yan?nda marifetli ellerle etkinlik yap?yor.

 

Dü?ler Atölyesi’nde güzel sanatlar arac?l??? ile bizim ve gönüllü abi ve ablalar?m?z?n yarat?c?l?k, tak?m çal??mas?, sorun çözme, özgüven, ileti?im ve sorumluluk gibi ya?am becerilerinin geli?tirilmesi hedefleniyor. Biz bu etkinlikleri al?rken abi ve ablalar?m?z bilgilendirme yapt?lar. ?çerikler: sanatç? tan?ma ve tan?tma, resim, ebru, heykel, bask?, at?k malzeme, iki ve üç boyutlu tekniklerden olu?uyor.On haftal?k program?n sonunda tüm çal??malar?m?z?n yer ald??? bir sergi düzenleniyor.
Müberra abladan ald???m?z bilgileri do?rultusunda program?n iste?e ba?l? olarak 2-4 hafta olarak ilkö?retim okullar?nda da uygulanabilece?ini de ö?reniyoruz.
TEGV’de Dü?ler Atölyesi etkinli?i küçük karde?lerimizden (1-8. s?n?flara) abi, ablalar?m?za kadar uygulanabiliyor. Bu etkinlik de toplam on hafta sürüyor.

Biliyor musunuz?
Mersin’in ö?renim birimlerinde çocuklar çok e?lenir, ö?renir ve ellerini maharetli ?ekilde kullan?rlar. Ufuklar? geli?ir. Sadece güzel sanatlarda de?il hangi alanda ilgileniyorlarsa bu yarat?c?l?k sayesinde kendilerini geli?tirirler. Yani güzel sanatlar sadece insan? güzel sanatlarda de?il her alanda geli?tirir. Mesela ebru sanat? insana güzel bak?? kazand?r?r.
Dü? kur ve uygula!