Van’da eğitim

vanda-egitimVan Milli E?itim Müdürlü?ü’nde ?ube Müdürü Ali ?hsan Y?ld?z ile yapt???m?z röportajda Van’daki e?itim  hakk?nda birçok bilgiye sahip olduk. Ayr?ca Van’da ya?anan depremden sonra yeni yap?lan okullar?m?z?n daha kaliteli ve oyun alanlar? daha çok olan okullar oldu?unu ö?rendik.

Ben ve arkada?lar?m ilk kez Milli E?itim Müdürlü?ü’nün nas?l bir yer oldu?unu gördük. Burada okullar?n ihtiyaçlar?n?, eksiklerini ve ö?rencilerin bir sistem üzerinde burada topland???n?n bilgisini ald?k. Sadece ö?renciler de?il, ö?retmenlerimizin de atama i?lerinin buradan yap?ld???n? ö?rendik.

Van’da kaç tane ilkokul var?

Van merkez ve çevre ilçelerinde toplam ilkokul say?m?z 890’d?r. Bunlara yat?l? okullar da dahildir.

Daha önce nerelerde görev yapt?n?z?

Birkaç köy okulunda ve merkez okullar?nda ö?retmen ve yönetici olarak görev yapt?m.

Bu mesle?i seçmenizin bir nedeni var m??

Benim mesle?im ö?retmenlik. Ö?retmen olmama vesile olan ve beni en çok etkileyen lise ö?retmenim oldu.

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na daha önce geldiniz mi ve bu konu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Ö?retmenlik yapt???m zamanda ve yönetici oldu?um okullarda TEGV ile çal??malar?m?z oldu. Kendi okullar?m?zdan ö?renciler gönderdik. TEGV’in çocuklara çok yararl? ve verimli oldu?unu dü?ünüyorum. Birçok okulda bulamayacaklar? imkânlardan yararlan?yorlar.

vanda-egitim2Küçükken nas?l bir e?itim hayal ediyordunuz ve ?imdi müdür oldunuz, hayalinizdeki neleri gerçekle?tirdiniz?

Ben köyde okudum. Daha sonra Van merkezde e?itimime devam ettim. Eskiden ?artlar çok zordu. Bir kitab? birkaç arkada??mla beraber kullan?yordum. Bu zamandaki çocuklar teknoloji sayesinde istedikleri bilgilere çok rahat ula?abiliyorlar. E?itim alan?ndaki hayalim görev yapt???m konumda daha fazla çocu?un e?itim almas?n? sa?lamak, daha iyi okullarda ö?renimlerine devam etmeleri için elimden geleni yapmakt?r.

Okul öncesi e?itim ile ilgili dü?ünceleriniz nelerdir?

?lk önce okul öncesi e?itiminin önemini vurgulamak isterim. E?itim hayat?n?n ilk safhas?d?r ve çocuklar?n ?ekillendi?i dönemdir. Bu e?itimi alan ve birinci s?n?fa ba?layan bir çocuk ile almayan çocuk aras?ndaki fark? büyük ölçüde tespit edebiliriz (anlama, kendini ifade etme, ki?isel bak?m…). Okul öncesi e?itim zorunlu olmamas?na ra?men son y?llarda büyük ra?bet görmü?tür. Okul öncesi bir bak?m evi de?il e?itimin ilk ad?m?d?r. Van’da e?itim alan?nda en iyi oldu?umuz alan okul öncesi e?itimdir. Türkiye’de yap?lan ve Van’da da devam eden hastanelerde uzun süre yatan çocuklar için okul öncesi e?itim veriliyor. Amac?m?z Van’daki bütün hastanelerde bu e?itimi sa?layabilmek.