Eğitimde Ailenin Önemi

17-ocakE?itimde ba?ar?y? etkileyen tek faktör zekâ de?ildir! Önemli olan, zekây? do?ru i?lerde ve etkin bir biçimde kullanabilme becerisidir. ??te tam da bu a?amada bireyin ki?ilik özellikleri ve al??kanl?klar? devreye giriyor. Bu oldukça önemli, bir o kadar da hassas bir konudur.

Ara?t?rmalar çok net gösteriyor ki çocuklar?n ki?ilik geli?iminin %65’i 0-6 ya? aral???nda gerçekle?iyor. Ayn? zamanda ara?t?rmalar, çocu?un ki?ilik geli?i-minde ailenin önemini de sürekli vurguluyor. ?nsanlar?n bireysel ve toplumsal olarak ya?am kalitesini art?rabilmesi için (insanl???n ya?am kalitesinin artmas? için) do?du?u andan itibaren e?itimden geçmesi gerekmektedir. ?nsan, kendi kendini e?itebildi?i gibi, mutlaka kendisini e?itecek di?er insanlara da ihtiyaç duymaktad?r. En önemlisi de aile e?itimidir, çünkü aile, e?itimin temellerinin at?ld??? ilk yerdir. Her anne-baba çocu?unun kendisine ve çevresine faydal? bir birey olmas?n? arzu eder. O halde, e?itimde ailenin önemi ve e?itimli çocuk yeti?tirme konular?n? ele almakta fayda var.

Aile E?itiminde S?kça Yap?lan Hatalar

1- A??r? endi?eli olmak ve d?? dünyay? çocuk için tamamen tehdit unsuru olarak görmek
2- Anne babalar?n, hayallerini çocuklar? üzerinde ya?atma istekleri
3- ?lgisiz b?rakmak, eksik sevgi göstermek ve her ?eyi çocu?un kontrolüne b?rakmak
4- Çocuklar? arkada?lar?yla akranlar?yla k?yaslamak
5- Çocu?a ?iddet göstermek, geli?imini ve e?itimini olumsuz etkileyecek kat? cezalar vermek gibi yanl?? tutum ve davran??lardan kesinlikle kaç?n?lmal?d?r.

Çocu?u ?yi Yeti?tirmek ?çin Olmas? Gereken Aile E?itimi ve Tutumlar

1-Çocuklar?n psikososyal geli?imi (sosyal-duygusal geli?im) takip edilmeli ve bu konuda bilinçli olunmal?d?r.
2-Çocu?a, çocuklu?unu ya?atmak gerekir. “Sen adams?n, sen büyüdün art?k, çocuk musun sen!” ?eklinde yakla??mlar e?itici olmamakla birlikte y?prat?c?d?r. Çocuklar oyun oynamal?, hareket etmeli, küçük sakarl?klar yapmal?, topra?a ta?a dokunmal?, üstünü ba??n? kirletmeli ve çocuk-luklar?n? doyas?ya ya?amal?d?r.
3-Çocuklarla yeri geldi mi arkada? olunmal?, oyun oynamal? ve birlikte kitap okunmal?d?r. Çocu?un ba?ar?lar? küçük de olsa ödüllendirilmeli ve peki?tirilmelidir. Her çocu?un kendine ait özel bir dünyas? oldu?u unutulmamal?d?r.
4- Özellikle de huzur ortam?n?n sa?lanmas? çocu?un geli?iminde olumlu yönde etki edecektir. ?iddet ortam?nda büyüyen çocukta birçok uyum problemi ba? gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir noktad?r.
5- Çocu?un geli?iminde ileti?imin önemi üzerine de bir madde payla?mam?z gerekir. Aile bireylerinin birbirini anlama, davran??lar?n? yorumlama, istek ve beklentilerini alg?lama becerileri ne kadar geli?mi? ise çocu?un ileti?im yetene?i de o denli geli?ecektir. Çocukla iyi bir ileti?im kurmak için onu ko?ulsuz kabullenin ve yarg?lamay?n. Bu sayede olumlu davran??lara e?ilimi ve iste?i artacakt?r.