Gülümse Yeter!

Üsküdar Belediyesi’nin en özel  sosyal sorumluluk projesi… 10 down sendromlu personelin çal??t??? Tebessüm Kahvesi’ni Renkli Kalemler Ekibi olarak ziyaret ettik.

tebessu?m2 (Medium) tebessu?m3 (Medium)Üsküdar Belediyesi, Down sendromunun fark?ndal???n? artt?rmak, en önemlisi de bu bireyleri topluma kazand?rmak amac?yla Tebessüm Kahvesi’ni açm??. Arkada?lar?m?zla birlikte sabah kahvalt?s?na gittik bu kahveye. Kap?dan içeri girdi?imiz andan itibaren sürekli gülümseyerek ve e?lenerek a??rlad?lar bizi. Kahvede çal??an Down sendromlu tüm a?abeyler ve ablalarla, su ebrusu etkinli?i yapt?k, e?lendik ve ö?rendik. Ne mi ö?rendik? Bu kahvede çal??maya ba?lamadan önce iki a?abey hariç hiçbirinin çal??mad???n?, para kazanmad???n?, sadece evde, bilgisayar ba??nda zaman geçirdiklerini, evde çok s?k?ld?klar?n? ö?rendik. Çal??arak para kazanman?n güzelli?ini ve en önemlisi kendilerinin burada olmaktan çok mutlu olduklar?n?, insanlara hizmet etmekten çok keyif ald?klar?n? ö?rendik. Onlar? siz de yak?ndan tan?mak isterseniz, mutluluk saçan Tebessüm Kahvesi’ne gidin, çay?n?z? kahvenizi gülümseyerek yudumlay?n.

Ceren Abla, Alvin A?abey, Evren A?abey, Emre A?abey ve Emrah A?abey… Biz sizi çok sevdik. Sizi s?k s?k ziyarete gelece?iz.

Tebessüm Kahvesi: Barbaros, Veysi Pa?a Sok. No:35  Üsküdar/?stanbul