23 Yıllık Vakıf TEGV

c7f25775-5074-4de2-8901-66208b06722b(TEGV Edirne Ö?renim Birimi, üst çekim)

Renkli Kalemler ekibi olarak Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?, Edirne Ö?renim Birimi Yöneticisi, Emrah Z?rapl? ile söyle?i yapt?k. Hem çok güzel bir sohbet gerçekle?tirdik, hem de TEGV ile ilgili sorular?m?za yan?tlar bulduk.

Sizi tan?yabilir miyiz?

Merhaba, ben Emrah Z?rapl?, TEGV(Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?) Edirne Ö?renim Birimi yöneticisiyim.

TEGV’den bahseder misiniz?

Vakf?m?z 23 Ocak 1995 tarihinde Suna K?raç öncülü?ünde i? ve e?itim dünyam?z?n önde gelen isimlerinin e?itim için bir araya gelmesiyle kuruldu. Vakf?m?z?n fikir annesi Suna K?raç “Ömrümden Uzun ?deallerim Var!” kitab?nda TEGV’in kurulu? öyküsünü detayl?ca anlat?yor. Suna Han?m’?n o günlerde sarf etti?i önemli bir söz var:  “Ekonomik krizler a??l?r, siyasi krizler çözümlenir, ancak çocuklar? harcanm?? bir toplumu yeniden onarmak mümkün de?ildir.” TEGV i?te bu vizyonla ilkö?retim ça??ndaki çocuklara devlet taraf?ndan verilen temel e?itime destek olmak amac?yla kuruldu. Y?llar içerisinde pek çok yerel ve özel idare çal??malar?m?za inand?, destek verdi. Ulusal ve yerel medyay? her zaman yan?m?zda bulduk.

TEGV Ö?renim Birimi’nde neler yap?l?r, hangi e?itimleri veriyorsunuz?

6-14 ya? aras?ndaki çocuklara bilimi, okumay?-yazmay?, matemati?i ve sanat? sevdirecek, bilimsel dü?ünme becerilerini geli?tirecek e?itim programlar? ve etkinlikler uyguluyoruz. Örne?in, yarat?c? okuma ve yarat?c? yazma becerilerini geli?tirmeye yönelik 11 y?ld?r Yap? Kredi ile birlikte uygulad???m?z Okuyorum Oynuyorum E?itim Program?m?z var. Unilever çocuklar?m?z?n hijyen ve özbak?m konusundaki fark?ndal?klar?n? art?rmak amac?yla E?len, Ö?ren, Hijyen Etkinli?ini destekliyor. Google.org ile bu sene hayata geçirdi?imiz, çocuklar?m?z?n kodlama ve dijital becerilerle birlikte gelece?in dünyas?na ad?m atacaklar? “Algo Dijital” ise bütün çocuklar?m?za bili?im dünyas?n? ö?retecek. E?itim programlar?m?z tamamen çocu?un kat?l?m?n? esas alan, çocu?u aktif k?lan ve oyun temelli etkinliklerden olu?uyor. TEGV’de çocuklar?n s?k?lmas? gibi bir olgumuz yok. E?itim programlar?m?z çocuklar?n ö?renme f?rsatlar?n? art?ran son derece zengin deneyimler sunuyor.

TEGV’de e?itim alabilmenin ?artlar? nelerdir, her çocuk faydalanabiliyor mu? E?itimler ücretli mi?

?lkö?retim ça??nda Türkiye’de ya?ayan bütün çocuklara kap?lar?m?z aç?k. TEGV’de çocuklar?m?z onlara özel tasarlanm?? bir ortamda, en geli?mi? ülkelerdeki e?itim anlay???yla ‘ücretsiz’ olarak tan???yor, e?itimlerini destekleyecek, fark yaratacak bir sistemin içinde oluyorlar.

Edirne Ö?renim Birimi olarak ?imdiye kadar kaç çocu?a e?itim verdiniz?
2018  May?s ay? sonuna kadar 6356 çocu?a e?itim deste?i verdik.

TEGV’in e?itim hayat?na katk?lar?ndan bahsedebilir misiniz?

TEGV, Türkiye’nin dört bir yan?nda ama özellikle e?itim olana??n?n s?n?rl? oldu?u, sosyo-ekonomik olarak dezavantajl? bölgelerde yer al?yor. Geçti?imiz 10-20 y?la bakt???m?zda, Türkiye genelinde çocuklar?n e?itime eri?iminde önemli yol kat edildi?ini görüyoruz. Ancak yine de yüzde 100 okulla?maya eri?emedik; Güneydo?u ve Do?u illerimizde, k?rsal bölgelerde e?itime eri?imde güçlüklerle kar??la??yoruz. Çocuklar? okula kaydettirmekle bitmiyor, devams?zl?k ve okulu terk sorunlar?m?z da sürüyor. ??te bütün bu olumsuzluklar? a?mak çocuklar?m?z? mutlu edebilmek ve onlara e?itim deste?i sa?layabilmek için TEGV var gücüyle çal???yor.

TEGV’de gönüllü olmak nedir, kimler gönüllü olabilir? Gönüllüler ne yapar?

TEGV’i TEGV yapan ya?amsal unsur vakf?m?z?n isminden de anla??laca?? üzere, gönüllüleri. Her y?l binlerce gönüllü, Türkiye’nin en yoksun noktalar?ndaki yüzbinlerce çocu?a nitelikli e?itim deste?i veriyor. Gönüllü olman?z için TEGV’in web sitesini ziyaret edebilir ya da Edirne Ö?renim Birimimize gelerek ön kay?t yapabilirsiniz.

 

IMG-20180421-WA0009IMG-20180421-WA0020