Çocuk Hakları Günü’nde Çocuklar Haklarını Ne Kadar Biliyor?

2O Kas?m Çocuk Haklar? Günü; Bu anlaml? gün bize çocuklar?n dil, din, ?rk, renk ayr?m? yapmadan bütün çocuklar?n özel oldu?unu gösteren önemli bir gündür.

?lk olarak Birle?mi? Milletler Çocuk Haklar? bildirisini dünyada 20 Kas?m 1959’da yay?nlanm??t?r. Bu gün bildiriyi kabul eden ülkeler aras?nda evrensel olarak kutlan?r. Ülkemizde 1995’te uygulanmaya ba?land?. Bu uygulamayla çocuk haklar? korunma alt?na al?nm?? ve ülkelerin bu kurallara uymas? zorunlu k?l?nm??t?r. Bizde çocuk haklar? gününde bizim gibi çocuklara bu günle ilgili   ne dü?ündüklerini sorduk. ??te bu anlaml? gün ile ilgili arkada?lar?m?z?n verdi?i cevaplar:

 

Enes Rüzgar:  Çocuk haklar? benim için çok önemlidir. Her çocu?a bu haklar?n e?it ve adil bir ?ekilde tan?nmas? gerekir. Çocuk haklar? olmazsa çocu?un ya?amas? çok zor olur. O yüzden benim için çok önemlidir.

Veysel Kaya: Çocuk haklar? biz çocuklar için çok önemlidir. Çünkü büyükler ile küçükleri ay?ran bu haklar bizleri korumak için verilmi?tir. Bu nedenle bu haklar?n vazgeçilmez oldu?unu dü?ünüyorum.

Hatice Nur Tok: Çocuk haklar? bence çocuklar?n ba??ms?zl???n?n kan?t?d?r. Bu sayede çocuklar e?sizli?ini tüm dünyaya kan?tlam?? olur. Anayasam?z taraf?ndan bize verilen bu hak nesiller boyunca bizim güvencemizi  sa?lar. Çocuklara  özgü haklar verilerek çocuklara öz güven kazand?r?l?r. Yani k?sacas? çocuk haklar?  dünya çocuklar?n? e?it k?lar. Dünya da evrenselli?imizi kabul etmi? olur. Çocuk haklar? bildirisi çocuklara önem verildi?ini belirtmektedir.  Bu haklar her çocuk için e?it bir a??rl?ktad?r. Bizler bu haklar?n güvencesinde daha mutlu daha huzurlu bir dünyada ya?ama ?ans? elde etmi? oluruz.