Çocukların Gözünden Zeyrek Fotoğraf Sergisi

29 Eylül 2018 tarihinde Zeyrek Ö?renim Biriminde, Zeyrek çocuklar? olarak çekti?imiz foto?raflardan olu?an bir sergi gerçekle?tirdik. Sergiye tüm TEGV ailesinden de kat?lanlar oldu.

Foto?raf sanatç?s? Ça?la Baykal, 22 Temmuz’da Zeyrek Ö?renim Birimindeki arkada?lar?m?z ile; çevredeki tarihi eserleri, sokak hayvanlar?n? ve görülmesi gereken güzel yerlerin foto?raflar?n? çektikleri bir etkinlik gerçekle?tirdi. Amaç, ya?ad???m?z çevrenin daha da fark?na varmam?z ve foto?raf çekme becerisi kazanabilmemizdi. Ça?la Baykal, bu foto?raflardan çok güzel bir sergi haz?rlad?. Bu serginin aç?l???na Zeyrek Birimi gönüllüleri ve TEGV çal??anlar? kat?ld?. Serginin aç?l??? TEGV Genel Müdürü Sait Tosyal? ile birlikte gerçekle?tirildi.

IMG_7937-min IMG_7947-min

Ayn? zamanda o gün Hindistan’dan Vishal Talreja birimimize gelerek etkinli?e kat?ld?. Kendisi Hindistan’da TEGV’e benzeyen Dream a Dream Vakf?n?n kurucusu. Gönüllülerle birlikte sohbet etti ve sergimizi gezdi.

IMG_8007-min

Hep birlikte foto?raflar? inceleyip sohbet etti?imiz gönüllüler ve çal??anlarla harika bir gün geçirdik. Çocuklar için kilometrelerce pedal çeviren Umuda Pedal Derne?inden gelen gönüllüler de o gün birimdeydi. Kurabiyeler ve çe?itli yiyecekler da??t?ld?ktan sonra gün sonland?r?ld?. Hepimiz için unutulmaz bir deneyim oldu. Herkese çok te?ekkür ederiz!