Dikkat! Çocukların Hakları Var!

“Her çocu?un ya?ama, beslenme, e?itim görme, bar?nma, zararl? maddelerden korunma ve a??r i?lerde çal??t?r?lmama gibi haklar? vard?r.”

Cenevre Çocuk Haklar? Bildirgesi ile 20 Kas?m 1989 tarihinde Birle?mi? Milletler Çocuk Haklar?’na dair sözle?me 193 ülke taraf?ndan onaylanm??t?r. Türkiye Cumhuriyeti taraf?ndan da 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmi?tir. Bu sözle?meyle çocuklar?n haklar?, sözle?meye imza atan devletler taraf?ndan resmen kabul edilmi?, ülkemizde uygulanmas?ndan ise “Koordinatör Kurulu?” olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevlendirilmi?tir.

Her çocu?un ya?ama, beslenme, e?itim görme, bar?nma, zararl? maddelerden korunma, a??r i?lerde çal??t?r?lmama gibi haklar? vard?r. Dünyan?n birçok yerinde çocuklar bu haklardan mahrumdur. Örne?in, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar?n üretiminde kullan?lan kobalt?n madenden ç?kart?lmas?nda çocuk i?çiler kullan?lmaktad?r.

Ben bir çocuk olarak e?itim görmeyen, a??r i?lerde çal??t?r?lan, ?iddet gören çocuklar yerine e?itim gören, a??r i?lerde çal??t?r?lmayan, ?iddet görmeyen ve oyun oynayan çocuklar görmek istiyorum. Bunun için çocuk haklar?na dikkat ederek hareket edelim.

çocuk hakk?

Kaynak 1: https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html

Kaynak 2: https://www.dw.com/tr/kongoda-40-bin-%C3%A7ocuk-madenlerde-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor/a-39219670