ESPARK’TA TEGV YARARINA “SESİM RESİM” SERGİSİ

Sanatç? Cenk Yüksel’in “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas?yla resmetti?i hikayelerin sergisi Espark’ta aç?ld?.

Sanatç? Cenk Yüksel taraf?ndan “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas? ile resmedilen hikayelerin sergisi “Sesim Resim”, Resim1Espark’ta aç?ld?. Sergiyi gezenler Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’n?n kurulu? hikayesinden, TEGV çocuklar?n?n büyüyüp meslek sahibi olmalar?n? içeren ya?am hikayelerine, çocuklara bu süreçte destek veren  gönüllülerin hikayelerini dinleme ve  on farkl? eseri görme f?rsat? buldular.

Serginin aç?l???nda Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan? ve TEGV Kurucu Üyesi Prof. Dr. Y?lmaz Büyüker?en, TEGV  Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Prof. Dr. Levend K?l?ç ve  Sanatç? Cenk Yüksel bir söyle?i gerçekle?tirdi. TEGV çocuklar?n?n gösterisi ile ba?layan aç?l?? hem çocuklar?n hem de yeti?kinlerin büyük ilgisini çekti.

1-20 Kas?m tarihleri aras?nda Espark’ta sergilenecek eserler ECE Türkiye sponsorlu?unda Türkiye genelinde 7 farkl? al??veri? merkezinde yer alacak.

Eserlerin hikaye seslendirmeleri Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Sunay Ak?n gibi on farkl? sanatç? taraf?ndan yap?ld?. “Sesim Resim” sergisinde yer alan, hikayeleri betimleyen resimlere ve hikayelerin seslendirmelerine TEGV’in internet sitesinden ula?abilirsiniz.