Gazeteci Koçumuzla İki Gün

Yeni Olay gazetesi muhabiri ve Renkli Kalemler ekibimizin gazeteci koçu, Yalç?n Ba?bozan ile iki gün geçirdik. ?lk gün sevgili koçumuz birimimize bizi ziyarete geldi. Biz de kendisiyle bir söyle?i yapt?k.

denizli

Ho? geldiniz Yalç?n Bey öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Yalç?n Ba?bozan. 30 y?ldan beri Denizli’de gazetecilik yap?yorum. Üniversite mezunu de?ilim. Gazetecilik mesle?inde üniversite mezunu olunacak diye bir ?art yok. Genç ya?ta gazetecilik mesle?ine ba?lad?m. Çe?itli yerlerde çe?itli birimlerde çal??a çal??a 30 y?l geçmi?. E?itime çok önem veriyorum.

Renkli Kalemler gazetesinin koçu olmay? neden kabul ettiniz?

Renkli Kalemler gazetesinin koçu olmay? e?itime önem verdi?im için kabul ettim.

Neden bu mesle?i seçtiniz?

Gazetecilik mesle?i çok heyecanl? ve ilginç oldu?u için bu mesle?i tercih ettim. ?nsanlar?n ya?am tarzlar?n?, nas?l haber yap?laca??n? ve bu konudaki birçok ?eyi merak ettim. Çok zorluklar çekerek bugünlere geldim.

Yapt???n?z i?i seviyor musunuz?

Bu mesle?i severek yapmak önemlidir. Ayr?ca herkes bu mesle?i yapabilir.

Yapt???n?z ilk haber nedir?

Benim ilk haberim, üzücü bir konu üzerineydi.

Yapt???n?z i?te ne tür zorluklarla kar??la??yorsunuz?

Trafik kazas? oldu?unu dü?ünelim. Ölen ki?inin ve yak?nlar?n?n foto?raflar?n? çekmemiz gerekiyor. Onlar ac? çekerken biz mesle?imizi yapmak zorunday?z. Baz? insanlar a?l?yor, annesi ve babas?ndan vesikal?k dedi?iniz bir foto?raf istiyorsunuz. Bir kaza haberinin tamam olmas? için ölen ki?inin foto?raf?na ihtiyaç duyuyorsunuz.

Ara?t?rma süreciniz nas?l ilerliyor?

Geni? bir haber yapmak, bir günde olacak bir i? de?ildir. Günlük ya?ama dair haberleri çok h?zl? bir ?ekilde haz?rlaman?z gerekir, bir saat gecikseniz o haber bayatt?r. Ara?t?rma haberi yapman?z ise günler,

?yi bir gazeteci nas?l ve hangi niteliklere sahiptir?

?yi bir gazeteci dürüst olacak, e?itimli olacak, çok kitap okuyacak, ara?t?racak, bir tane mutlaka yabanc? dil bilecek. Ayr?ca her gün gazete okuyacak, haberleri çok iyi takip edecek, sa?l?k olsun ekonomi olsun her konuda mutlaka bilgi sahibi olacak. Bu niteliklere sahip olmad??? sürece gazetecilik yapamaz. Gazetecili?in as?l mesle?inin ise avukatl?k oldu?unu dü?ünüyorum.

Gazetecimizle ?kinci Günümüz

?kinci günümüzde ise Renkli Kalemler ekibi olarak bu kez biz Yeni Olay gazetesini ziyarete gittik.

WhatsApp Image 2017-12-23 at 13.36.06-min

Ekip olarak çok heyecanland?k. Biz ö?rencilere gazeteci Yalç?n Ba?bozan, gazetenin ç?k?? a?amas?n? anlatt?. Sonra sorular?m?z? ve fikirlerimizi dinledi. Yeni Olay gazetesinin, sayfalar?n? inceledik. Nelere dikkat etmemiz gerekti?ini ö?rendik. Yalç?n Ba?bozan, gazetenin ekibini Renkli Kalemler ile tan??t?rd?. Ekibinde grafiker, muhabir ve editör vard?. Hepsiyle k?sa birer sohbet yapt?k. Son olarak Yalç?n Ba?bozan bize bir öneride bulundu: “E?itim ?art” ve “Bu mesle?i yapmak isterseniz en az bir farkl? dil bilin” dedi. Renkli Kalemler ekibi için güzel bir gündü.