Gazeteciyle Tanışmak

Renkli Kalemler ekibi Gazeteci ?ennur Y?ld?z ile tan??ma f?rsat? buldu. Haber, gazete, foto?rafç?l?k kavramlar? hakk?nda kapsaml? bilgi al??veri?i gerçekle?tirildi.

 

Herkes bir gazeteciyle tan??mak ister, bugün ise TEGV Kocaeli Renkli Kalemler ekibi bu f?rsata sahip oldu.

Etkinlik kapsam?nda bir gazete ç?kartacak olan ekip gazeteci koçlar?yla tan??acak olman?n büyük heyecan?yla ona soracaklar? sorular? haz?rlay?p beklemeye ba?lad?lar.

?ennur Y?ld?z  ile tan??mak ve konu?mak çocuklar? çok mutlu etti. Büyük bir sevinçle kar??lanan Y?ld?z kendisine sorulan sorular? cevaplad? ve mesle?ini tan?tt?. Gazeteciyle foto?raf çekilme f?rsat? yakalayan çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdiler. E?lencelerine gazeteciyle devam ettiler. Renkli Kalemler ekibi gazeteci ?ennur Y?ld?z’a: “Bas?n kart?n?n önemi nedir, neden gazeteci oldunuz, foto?raf çekmeyi seviyor musunuz, gazete nas?l yaz?l?r?” ve benzeri sorular sordular. Ç?karacaklar? gazetede nelere dikkat etmeleri gerekti?ini ö?rendiler. Ve birlikte gazeteleri incelediler.

IMG_1731 IMG_1758 IMG_1745 IMG_1721