Gençliğin Bayramı : 19 Mayıs

19 May?s günü Atatürk Samsun’a ç?karak kurtulu? mücadelesini ba?latm??t?r. 19 May?s da bizim en önemli bayramlar?m?zdan birisidir. 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti’ne özgü bir bayramd?r.   

1914’te ba?layan I. Dünya Sava?? dört y?l sürdü. Çok a??r bir sava? olmas?na ve çok say?da kay?plar, ?ehitler vermemize ra?men sava?tan zaferle ayr?ld?k. Sava? öncesi Avrupa ülkeleri ikiye ayr?lm??t?. ?ki grup birbirleriyle sava?t?lar. Sava??n sonunda Mondros Ate?kes Antla?mas? imzaland?. Buna ra?men birçok ülke Anadolu’yu i?gal etmeye devam ediyordu. Atatürk, 19 May?s 1919 günü Samsun’a ç?karak Kurtulu? Sava??’n? ba?latt?. Kurtulu? mücadelesini kazan?nca ulu önder Atatürk, 19 May?s’? bizlere ve tüm gençlere arma?an etti. O zamanlardan bugüne kadar 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram? sevinçle ne?eyle kutlanmaya devam ediliyor.

IMG-20170519-WA0256

Her y?l co?kuyla, heyecanla kutlanan 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram? bu y?l da bir önceki bayramlar gibi sevinçle kutland?. Çorum Fatih Sultan Mehmet ?lkokulu ö?rencileri, TEGV Çorum Ö?renim Birimi, T?rsan Ate?böce?i Gezici Ö?renim Birimi yöneticileri ve gönüllüleri taraf?ndan çocuklarla birlikte el bask?lar?ndan beyaz bir çar?afa Atatürk portresi yap?ld?. 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?, bu güzel etkinli?e kat?lan tüm çocuklar?n, gönüllülerin, yöneticiler ve ö?retmenlerin mutluluk dolu foto?raf çekimi ile son buldu.