HAYAT TAMİRCİSİ TEGV’DE!

Engelli hayvanlar için protez üreten, Hayat Tamircisi ad?yla bilinen Hasan K?z?l bizleri TEGV’de ziyaret etti. Çocuklarla hayvan sevgisi, üretti?i protezler ve hayvanlar?n hayat?m?zdaki yeri hakk?nda konu?tu.

Engelli hayvanlar?n hayatlar?na normal bir ?ekilde devam edebilmeleri için onlara protezResim2 üreten, Hayat Tamircisi ad?yla bilinen Hasan K?z?l, Eski?ehir Atatürk E?itim Park? Ali Numan K?raç E?itim Merkezi’nde bizi ziyaret etti.

Hayvanlar?n hayat?m?zdaki yerinden bahseden Hasan Abi, engelli hayvanlara yakla??m hakk?nda da konu?tu. Protezin insanlara oldu?u kadar hayvanlara da yard?m eden bir araç oldu?unu anlatt?. Protezlerin üretim araçlar?, protezden sonra engelli hayvanlar?n ya?amlar?na nas?l devam ettikleri gibi konular çocuklar?n büyük ilgisini çekti.

Hasan Abi, protez haz?rlad??? çe?itli hayvanlardan da bahsetti. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar?n yan? s?ra; koyun, keçi, inek, e?ek gibi çiftlik hayvanlar?na da protez haz?rlad???n? söyleyen Hasan Abi’nin protez haz?rlad??? en ilgi çekici hayvan?n ise tilki oldu?unu ö?rendik.

Hasan Abi’nin yürüyemeyen ya da göremeyen hayvanlar için yapt??? protezleri, yard?ma ihtiyac? olan hayvanlara yard?mlar?n? sosyal medya hesab?n? takip ederek görebilirsiniz.