İnternet Reklamları Ne Kadar Gerçek?

?nternet ve televizyonda her an reklamlar kar??m?za ç?k?yor. Çocuklar? etkilemek için özellikle k?sa süreli, parlak efektli ve müzikli reklamlar kullan?l?yor. Renkli Kalemler Ekibi olarak sizin için ara?t?rd?k.
Reklamlarda ilgiyi as?l çeken film müzikleri ve ara?t?rmalara göre küçük çocuklar reklamlar? çok dikkatli izlerken yeti?kinler kendi-lerini ilgilendiren ürünlerin reklamlar?n? izlemektedirler. Ayr?ca çocuklar?n reklamlar?n amac?na dair bir fark?ndal??a sahip olduklar? da görülmü?tür. Onlara göre reklamlar ürünleri tan?tmak, onlar hakk?nda bilgiler vermek, ürünleri daha çok satt?rmak, insanlar?n ilgisini çekmek gibi amaçlarla yap?lmaktad?r.

Çocuklar? Aldatmaya Yönelik Yiyecek ve Ürün Reklamlar? Var M??

Evet, vard?r. Gerçek ürün ile reklamda tan?t?lan ürün aras?nda fark olmas?, reklamlar?n yan?lt?c? ve aldat?c? olmas? çocu?un güven duygusunu zedelemekte ve çocu?un kand?rma ve aldatma davran??lar? sergilemesine neden olabilmektedir. Reklamlarda tan?t?lan ürünün çocuk taraf?n-dan markette ya da al??veri? merkezinde ?srarla istenmesi ebeveyn ve çocuklar aras?ndaki çat??ma ya?amalar?na sebep olabilmektedir. Çocu-?un reklamda gördü?ü her ürünün çocu?a al?nmas? ise doyumsuz ve savurgan bir ki?ilik geli?tirmesine neden olabilir. Oyuncak, hamburger, kola, k?yafet vb. ürünler.