Kulp Kara Kışa Teslim Oldu

Tüm yurtta oldu?u gibi Diyarbak?r’?n Kulp ilçesinde de kar ya???? ?iddetini art?rd?. Gazetemizin haz?rl?klar?n?n devam etti?i 2019 k???nda ilçenin yüksek da?l?k bölgelerinde kar kal?nl??? 100 santimi geçerken, ilçeye ba?l? çok say?da köy yolu ile Kulp-Mu? kara yolu ula??ma kapand?. ?lçede kar küreme araçlar? çal??malar?n? aral?ks?z sürdürürken e?itime de ara verildi.

Kulp ilçesinde yo?un kar ya???? her y?l beraberinde birçok zorlu?u da getiriyor. ?lçenin baz? bölgelerinde bir metreye kadar ula?an kar nedeniyle Kulp Belediyesi taraf?ndan temizleme çal??malar? ba?lat?l?yor. Belediye ekipleri yollar? açmaya çal???rken, güne kar?n güzelli?iyle uyanan ilçe sakinleri, ev ve dükkanlar?n önünde biriken karlar? temizliyor. Ya??? nedeniyle yola ç?kmaya haz?rlanan araç sahipleri ise araç donan?mlar?n? karla mücadeleye uygun hale getiriyor.

Kulp ilçesinde her y?l oldu?u gibi bu y?l da kar ya????n?n yo?unlu?unun art?rmas?yla e?itime ara verildi. ?lçenin k?rsal mahallelerinde kar kal?nl??? yine 100 santimetreye ula?t?. Bu nedenle pek çok say?da köy yolu da ula??ma kapand?. Yo?un kar ya???? nedeniyle ilçe merkezi ve ilçeye ba?l? tüm köylerdeki okullarda ö?renim gören ö?rencilere yönelik e?itime ara verildi. ?lçe Milli E?itim Müdürü Fatih Kaya, ”ya?anan a??r k?? ko?ullar?n?n olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ya?anmas? muhtemel olumsuzluklar?n önüne geçilebilmesi amac?yla, kar ya????n?n yo?un oldu?u tarihlerde ilçe H?fz?ss?hha Kurulu karar?yla Kulp ilçesi merkezi ve k?rsal?ndaki mahallelerde e?itim verilen ilk ve orta dereceli tüm okullar?m?zda e?itime kar ya????n?n yo?unlu?una ba?l? olarak belli sürelerle ara verildi?ini belirtti.”

WhatsApp Image 2019-01-09 at 14.57.16 (1) WhatsApp Image 2019-01-09 at 14.57.16