Onlarınki de Can

Hayvanlar, biz insanlar gibi bu dünyay? bizimle payla?an canl?lard?r. Bu nedenle belli ya?am ko?ullar?na sahip olmak onlar?n da hakk?d?r. Ancak ne yaz?k ki baz? üzücü olaylar, onlar?n ya?am standartlar?n? oldukça zorlamaktad?r.

indirBDDGHNG

Hayvanda ?iddetle ilgili üzücü bir olaya ?ahit oldum. O gün okulda 3. dersten tenneffüse ç?km??t?m. Okula bahçesine çok küçük yavru bir kedi girmi?ti. Birçok ö?renci yavru kedinin etraf?na topland?. Fakat nöbetçi ö?retmen kediyi sevmek isteyen ö?rencilere a??s? olmad??? için mikrop kapabileceklerini söyledi. Sonraki dersin teneffüsünde 2 ac?mas?z çocuk kediye tekme att?.

Hayvanlara ?iddette ya? fark etmiyor. Ülkemizin pek çok bölgesinde hayvanlara ?iddet devam ediyor maalesef. Ama unutmamam?z gerekiyor ki, bu dünya sadece biz insanlara ait de?ildir. Konu?am?yorlar diye onlara ?iddet uygulamak çok çok yanl??t?r. E?er hayvanlara ?iddet uygulamaz, ve onlar? k??k?rtmazsak hayvanlar?n bizlere hiçbir zarar? yoktur.

Art?k bizler de Türkiye geneli olarak hayvanlara kar?? sevgi dolu ve sevecen davranmal?y?z.

Bu dünyada sadece biz insanlar?n de?il hayvanlar?n da ya?ad???n? unutmamal? ve hepimiz üzerimize dü?en duyarl?l??? göstermeliyiz.