Şanlıurfa’nın Sesi : Güneydoğu TV

sanliurfanin-sesi-guneydogu-tvRenkli Kalemler ?anl?urfa ekibi olarak, Güneydo?u TV Kanal? Yay?n Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Ba?kan? Ömer Kapakl? ile röportaj için Güneydo?u TV’ye konuk olduk ve kendisi ile güzel bir söyle?i gerçekle?tirdik.

 

Önce Ömer Bey’i kendi cümleleriyle size tan?tal?m: “?lkokul, ortaokul ve liseyi ?anl?urfa’da tamamlad?m. Halkla ?li?kiler bölümü mezunuyum ve 3 çocuk babas?y?m. 20 y?ld?r Güneydo?u TV’de üst düzey yöneticilik yap?yorum. Gazeteci olarak ?anl?urfa’n?n sorunlar?n?n çözümü noktas?nda biz de elimizden gelen tüm çabay? ortaya koymaya çal???yoruz.”
Tabii ki bir gazeteciyle röportaj yapmak bizim için önemliydi. Birçok konuyla ilgili soru sorduk Ömer Bey’e:

Sizce herkes gazeteci olabilir mi?

Ö.K: Gazetecilik di?er mesleklerden biraz farkl?. Di?er meslekler okullarda ö?renilen bilgilerle tamamlanabiliyor ancak gazetecilik bana göre sadece okulda ö?rendiklerimiz de?il. Daha çok özveri ve çaba isteyen bir meslek. Kendine güven isteyen, cesaret isteyen çok farkl? bir meslek. Örnek vermek gerekirse 365 günün 365’inide çal??arak geçirirsiniz, hiçbir ?ekilde tatiliniz yoktur. Bayramda birçok meslek grubu tatil yaparken gazeteciler bayramda daha aktif çal???rlar. Yani gazetecili?in belli ba?l? zorluklar? var ve gazeteci olacaklar?n bunlar? bilerek i?in içine girmesini tavsiye ederim.

Neden gazetecilik?

Ö.K: ?lkokul ve ortaokul döneminde de çok okuyan biriydim. Çevremin de etkisiyle ?anl?urfa’n?n yerli bir ailesinin ferdi olarak tercihim bu ?ekilde oldu. Ama pi?man m?s?n deseniz asla de?ilim. Böyle bir meslek sahibi oldu?um için de çok mutluyum. Yoksa öyle çok önceden tasarlanm?? bir ?ey de?ildi i?in aç?kças?.

Türkiye’de özgür bas?na inan?yor musunuz ?

Ö.K: Tam da ara?t?rmac? gazeteci olma yolunda bir karde?im için çok anlaml? bir soru. Ben tam olarak oldu?una inanm?yorum. Türkiye’ye ne zaman gerçek anlamda demokrasi gelirse o zaman bu sorunuzun kar??l??? olarak “Evet, sorun yok” diyebiliriz. Bizde halen medya anla-
m?nda s?k?nt?lar var.

23 Nisan yakla??yor, bütün büyükler koltuklar?n? çocuklara verecek. Siz ne dü?ünüyorsunuz?
Ö.K: Ana haber bültenini zaman zaman çocuklar sunuyor. Bu 23 Nisan’da sizlerden birinizi davet edelim, ana haber bültenini siz sunun ne dersiniz? Tabii ki, memnuniyetle kabul ederiz. Röportaj?m?za Ömer Bey’den ana haber bülteni sunumu sözü alarak son verdik. Röportaj?n bizim için çok verimli geçti?ini dü?ünüyoruz.

Özellikle bir gazeteciyle gazetecili?in genel durumu üzerine yapt???m?z konu?malardan çok keyif ald?k. Ömer Bey’e ?anl?urfa’n?nsesi oldu?u için buradan da tekrar te?ekkür ediyoruz.

 

sanliurfanin-sesi-guneydogu-tv2

Renkli Kalemler Ekibi: Eylem Nur Samak, Merve Nur Toprak, Tayhanur Bülte, Firdevs Bozda?, Asuman ?rgün, Berivan Çakmak, Tuba Çakmak, Ömer Faruk Ba?da?, Rojbin Çak?r, Bilal Y?lmaz