Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor Muyuz?

Hayvanlar? korumaktan bahsediyoruz. Peki, hayvanlara sahip ç?k?yor muyuz? Tüm bu sorular? otuz yedi y?ll?k Veteriner Hekim Orhan ÖZBABA ile konu?tuk.

esma

Sokaklarda ya?ayan pek çok hayvan var. Bazen insanlar da evcil hayvanlar?n? sokaklara b?rak?yor. Bu nedenle sokak hayvanlar? ortaya ç?k?yor. Bunlardan kimi hayatta kalabiliyor kimi sakatlan?yor kimi de ölümle mücadele ediyor. Bu nedenle hayvan bar?naklar? büyük önem ta??yor. Veteriner Hekim Orhan ÖZBABA, “Hayvan bar?naklar?na ?u anda kedi ve köpekler getiriliyor. Genel anlamda, hayvanat bahçelerine ise yaban hayvanlar? getiriliyor. Hayvan bar?naklar?na getirilen kedi ve köpekler ayr? yerlerde kontrol alt?na al?n?yor, gerekli tedavileri ve bak?mlar? yap?l?yor. Hayvanlar?n bak?mlar? burada yerel yönetimler taraf?ndan kar??lan?yor. Ayr?ca gönüllüler de buraya gelip gönüllü olarak hayvanlara bakabiliyor” diye belirtti.
Yurtta?lar?m?z?n pet shop’lardan hayvan almak yerine hayvan bar?naklar?ndan hayvan alabileceklerini belirten Özbaba, “Bu sayede hayvanlar? korumu? ve onlara sevgilerini göstermi? olurlar. Bir veteriner hekim olarak hayvanlara sahip ç?kmam?z gerekti?ini söylemeyi bir borç biliyorum” dedi.
Hayvanlar size kar??l?ks?z sevgi verir. Hayvanlar insanlardan korkar.
O yüzden hayvanlara sevgi göstererek
onlar?n güvenini kazanmal?y?z.