TEGV’Lİ ÇOCUKLAR YEREL BASINDA!

Yerel bas?n kurulu?u ESGROUP’u ziyaret ettik. Ziyaret boyunca televizyon ve gazete çal??anlar?ndan gazete ve televizyon yay?nc?l??? hakk?nda bilgiler ö?rendik. Ziyaret haberimiz, ayn? günün ak?am? ESGROUP’un televizyon kanal? ESTV’de yay?nland?.

Resim5Renkli Kalemler etkinli?i kapsam?nda yerel bas?n kurulu?u ESGROUP’u ziyaret ettik. Gerçekle?tirdi?imiz ziyaretimizde sorular?m?z? ESGROUP Genel Yay?n Yönetmeni ?ener Çetin yan?tlad?.

ESGROUP’a ba?l? Anadolu, Yeni Gün ve Sonhaber gazetelerinin içerikleri, haz?rlanma süreçleri ile ilgili merak ettiklerimizi ve ?ener Bey’in yay?nc?l?k hayat? hakk?nda sorular?m?z? yönelttik.

?ener Bey’le sohbetimizden sonra ESGROUP binas?n? gezdik. Hem gazetelerinResim7 hem de kurulu?un televizyon kanal? ESTV’nin yay?na haz?rland??? odalar? gezerek yay?n süreçlerini ö?rendik. Bu süreçlerde yer alan bas?n mensuplar?yla tan??ma ?ans?na eri?tik.

Ses kay?t ve düzenleme odalar?n? gezerek gazetecileri masalar?nda ziyaret ettik. Yay?n odas?n? inceledik. Reji ekibiyle birlikte televizyon yay?n?n?n yap?ld??? stüdyoya da girdik. Televizyon yay?nlar? için kullan?lan gerçek kameralar, mikrofonlar ve ???klarla tan??arak onlarla gerçek bir yay?nda görev alman?n nas?l bir duygu oldu?unu ya?ayarak ö?rendik.

Kimimiz kameraman olarak kameralar?n arkas?na geçerken, kimimiz sahneye ç?karak sunucu rolünü üstlendi. Yönetmen rolündeki arkada??m?z?n i?aretiyle k?sa Resim8bir haber sunumu gerçekle?tirerek, ba?ka bir yerde edinemeyece?imiz çok e?lenceli bir tecrübe edindik.

ESTV yay?n ekibi, Renkli Kalemler ekibimizden gönüllü ablam?z Hicran, arkada?lar?m?z Alperen ve Kerem ile röportaj gerçekle?tirdi. Ak?am ana haber bülteninde yay?nlanan röportaj?m?z? izlemek bu i?in zorlu?u kadar keyifli yanlar?n?n da oldu?unu gösterdi. Bizlerde de ba?arman?n mutlulu?unu kald?.

DERLEYEN: RENKL? KALEMLER HABER EK?B?Resim9