YENİLENEN İL HALK KÜTÜPHANESİ

Yenilenen Eski?ehir ?l Halk Kütüphanesi Eylül 2021’de yeniden hizmete aç?ld?. 5 katl? kütüphane binas? binlerce kitaba ev sahibi oldu?u kadar her ya?tan insana okuma, ders çal??ma ve sosyalle?me alan? sa?l?yor.

En üst iki kat? çal??ma alan? olarak ayr?lan kütüphanede, di?er katlarda Oyuncak, Çocuk, Görme Engelliler, ??itme Engelliler Kütüphanesi bölümü yer al?yor. Ayr?ca Kent Kitapl???, ?nternet Bölümü, Cep Sinemas?, Süreli Yay?n Bölümü, Konferans, Toplant? ve Sergi Salonlar?, Hobi ve Sanat Atölyeleri için ayr?lm?? alanlar da mevcut.

Kütüphane 8.30 – 22.00 saatleri aras?nda aç?k. 128 binden fazla kitaba sahip. Eski?ehir’deki ö?renciler için fazlas?yla faydal? bir alan olmas?n?n yan? s?ra çocuklar için de çok yararl?.

Yeni kitaplarla tan??mak, Eski?ehirli akranlar?m?zla sosyalle?mek, derslerimize çal??mak vb. için çok güzel bir mekan.

Resim3