Yöresel Ürünler Fuarı Hakkari’de

Hakkari’de valilik deste?i ile Türkiye’nin çe?itli illerinden getirilen yöresel ürünler fuar? aç?ld?. Aç?lan yöresel ürünler fuar?na halk?n ilgisi büyük oldu. Birçok ürünün do?al olarak do?rudan tüketiciye ula?t?r?lmas? halk aras?nda da memnuniyetle kar??land?.
Renkli Kalemler Gazetesi olarak yöresel ürünler fuar?n? ziyaret ettik ve çe?itli illerden gelen ki?ilerle söyle?i yapt?k.

?limize ho? geldiniz, sizi tan?yabilir miyiz? Ne i? yap?yorsunuz k?saca kendinizden bahseder misiniz?
Ad?m Erol Ataç, Bal?kesir’den geliyoruz. Biz 14 y?ld?r Bal?kesir yöresel ürünlerini çe?itli fuar ve tan?t?m organizasyonlar? ile ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine ula?t?rmaya çal???yoruz.

Bu fuar?n amac? nedir?
Amac?m?z de?i?ik bölgelerden illerimizi toplamak, bir mozaik olu?turmak. Bu mozaik ile güzel diyaloglar geli?tiriyor ve tan?t?mlar yap?yoruz. Bütün illeri bu ?ekilde geziyoruz. Birçok ilden Hakkari’ye renk katmak için geldik.

Yöresel Ürünler Fuar? ne zaman ba?lad? ve kaç gün sürecek?
Bugün (18 Kas?m 2018) itibariyle ba?lad? 28 Kas?m 2018 tarihinde sona erecek.

Fuarda kaç farkl? kültürden ürünler tan?t?l?yor?
Çok say?da kültürün ürünleri tan?t?l?yor. Örne?in; Erzurum ca? kebab?m?z, Kars yöresel peynir çe?itlerimiz, Afyon sucu?umuz, Malatya kay?s?m?z var, Bal?kesir yöresel ürünlerimiz, Bursa zeytinimiz var. Birçok do?al ürün burada.

Fuara gösterilen ilgiden memnun musunuz?
Çok çok memnunuz. Hakkari’yi biz sadece d??ar?dan tan?yorduk, gelip burada Hakkari halk?n? tan?d???m?z için çok memnunuz. Zira çok s?cak, misafirperver insanlar. Burada, Hakkari’de olmaktan ve buraya hizmet vermekten oldukça onurluyuz.

Son olarak ekleyece?iniz bir ?ey var m?? Bu röportaj için biz TEGV Renkli Kalemler Gazetesi çocuklar? olarak sizlere çok te?ekkür ederiz.
Biz çok te?ekkür diyoruz. Ben de sizler gibi ara?t?rmac? ve gelece?in gazetecilerine ba?ar?lar diliyorum.

YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI