İnternete Değil, Hayata Bağlı Ol

Teknoloji ya?am?m?z? kolayla?t?r?p, sundu?u imkânlarla hayat?m?z?n bir parças? olmay? da ba?ard?. Hem de öyle bir parça ki insanlar?n var olu?unu teslim alan bir araç haline geldi!

nevvvaaaBilimsel ve teknolojik geli?melerin gittikçe h?zlanarak günlük ya?am?m?za girdi?i dü?ünüldü?ünde cep telefonlar?, bilgisayarlar ve internet teknolojileri ya?am?m?zda vazgeçilmez oldular. Teknolojinin do?ru kullan?lmamas?, e?itim ve meslek hayat?m?z? hatta özel hayatlar?m?z? olumsuz etkiliyor. ?nternet ve teknoloji ba??ml?l???, di?er bütün ba??ml?l?klarda görüldü?ü gibi, kullan?c?n?n teknolojik ürüne ula?amad???nda yoksunluk ya?ad??? bir durum olarak tan?mlan?yor. ?nsanlara sa?lad??? pek çok faydan?n yan? s?ra insan?n teknoloji kullan?m? üzerinde kontrolünün kaybolmas? ve teknolojiyi s?n?r koymadan kullan?m? ciddi zararlara sebep olabiliyor. Günümüzde teknoloji kullan?m? 5 dakika diye ba?lay?p 3 saate kadar ç?kabiliyor.

Teknoloji Ba??ml?l???n?n Belirtileri

* Yaln?zca birkaç dakika diyerek saatler harcamak * Çevresindekilere ekran kar??s?nda geçirdi?i zaman hakk?nda yalan söylemek * Uzun süre kullan?m?ndan dolay? fiziksel sorunlar?ndan ?ikayet etmek, bo?luktaym?? gibi hissetmek * ?nternete girmek için her ?eyden vazgeçmek * Geç saatlere kadar ekran ba??nda kalmak * Gözde yanma * Boyun kaslar?nda a?r? ve sertle?me * Beden duru?lar?nda bozukluk * Elde uyu?ukluk * Halsizlik

Öncelikle, gerçekten teknolojiye bir ba??ml?l?k varsa bununla alakal? uzman deste?ine ba?vurulmal?d?r. Bunun haricinde teknoloji kullan?m?na götüren sebepler iyi analiz edilmeli, bilgi sahibi olunmal?d?r. Sonras?nda teknoloji ba??ml?l???na sebep olan durumlar ortadan kald?r?lmal?d?r. ?ayet hayat tarz?ndan kaynakl? sebepler varsa hayat tarz? de?i?tirilmeli, sosyal sebeplerden kaynaklanan sebepler varsa sosyal çevre yeniden gözden geçirilmeli, psikolojik anlamda bir alt yap? söz konusuysa, ki?inin o alt yap?yla alakal? kendi fark?ndal??? ve kendi bilinçlenmesini art?r?lmal?d?r.

Teknoloji ba??ml?l??? ya?ayan bir insan?n bu sorunu kabul etmesi, bu sorunla alakal? yard?m istemekten utanmamas? ve sorunu aile üyeleriyle, yak?nlar?yla payla?mas? gerekir. Çocuklarda ve gençlerde internet ile teknolojinin do?ru olarak nas?l kullan?laca??yla ilgili detayl?, do?ru ve yeterli bilgi verilmesi ve bu bilginin al??kanl?k haline getirilmesi sa?lanmal?d?r.

Kaynak: https://sporlabaglanhayata.ibb.gov.tr