ANADOLU’NUN KÜLTÜRÜ İMREN ERŞEN OYA MÜZESİ’NDE

Odunpazar?’ndaki Eski?ehir ?mren Er?en Oya Müzesi’nde Anadolu’nun birbirinden renkli geleneksel oyalar?n? ke?fettik.Resim13

Eski?ehir ?mren Er?en Oya Müzesi’ni ziyaret ettik. Odunpazar? semtindeki Sivrio?ullar? Kona??’n?n ev sahipli?i yapt??? müzede, Anadolu co?rafyas?nda ya?ayan farkl? kültürlerden ve farkl? dönemlerden çeyiz ve süslenme gelenekleriyle çe?itlilik gösteren, Anadolu’daki kad?nlar?n yarat?c?l???n? gözler önüne seren oyalar çok ilgi çekiciydi.

Müze haline dönü?türülen konak, odalar?nda sergilenen oyalar gibi geleneksel özellikler gösteriyor ve giri? kat?yla birlikte üç kattan olu?uyor.

Resim14Bahçesinde yüzy?ldan ya?l? bir me?e a?ac? bulunan binan?n birinci kat?nda boncuk oyas?, menek?e oyas?, karanfil oyalar, arpa sap?ndan yap?lan boncuklarla i?lenen oyalar, efe oyalar? gibi oya çe?itleriyle, eski zamanlardaki gibi, dolaba benzeyen çok küçük bir banyo bulunuyor. ?kinci katta gelin odas? ve sünnet odas?, bu odalar? süsleyen oya çe?itleri, oya dolab?, oya sand???, gelin ve sünnet yataklar?, sünnet k?yafetleri, sedirli sergileme alan? ve  Üç Güzeller Odas? ad?n? ta??yan alanda gelinlikler, çeyizler, eski bir be?ik insanlar?n ilgisini çekiyor. Kona??n yap?s? ve dönemin sosyal ya?am?n? yans?tan e?yalar?, insanlara o dönemi ke?fetme f?rsat? tan?yor. Efe oyalar? ve Anadolulu kad?nlar?n boncuk alamad?klar? için çe?itli materyallerden yapt?klar? boncuklar en çok dikkatimizi çeken oya çe?itleri oldu. Bunlar haricinde gelin ba?l???, sedirli sergileme alan?, cezaevinde yap?lan boncuk i?leri, o dönemlerden günümüze miras kalm?? ki?isel e?yalar da akl?m?zda yer etti.

Resim15?mren Er?en Oya Müzesi oya konusunda Türkiye’de ve dünyada kurulan ilk oya müzesi olmas? özelli?ini elinde tutarken, Ege ve ?ç Anadolu’nun oya gelene?ini ya?atmaya ve bu birikim üzerine çe?itli ara?t?rma ve çal??malar?n yap?lmas? için bir alan sa?lamaya devam ediyor. Bizlere bir sürü ?ey ö?reten ve ilgimizi çok çeken i?leri sergileyen ?mren Er?en Oya Müzesi, Pazartesi günleri kapal? olmak üzere hafta içi 10:00 – 17:00 saatleri aras?nda ve hafta sonu 10:00 – 17:30 saatleri aras?nda “Yer Gök Oya” diyerek Odunpazar? semtinde halk? Anadolu’nun miras? olan oya ve çeyiz örnekleriyle bulu?turarak gelenekleri canl? tutmaya devam ediyor.

Resim16

Resim18

Resim17

 

 

 

DERLEYEN: RENKL? KALEMLER HABER EK?B?