Anneannemden Maniler

058

Maniler çok uzun y?llar önce kullan?lmaya ba?layan ?iirlerdir. Her konuda yaz?labilen maniler özellikle Anadolu’da y?llard?r kullan?l?yor.

Manilerin birçok yaz?lma ?ekli vard?r. Maniler ?iir gibi yaz?l?rken hece say?lar?na, kafiyelere göre (söz dizilimi) çe?itli türlere ayr?l?r. Manilerin genel olarak özellikleri ?öyledir;

1-Manileri kimin söyledi?i belli de?ildir.

2-Türklerin çok yayg?n kulland?klar? ?iirlerdir.

3-Manilerin ço?u dört dizeden olu?ur.

4-Mani söyleyen ki?ilere “manici” denir.

5-Her maninin kendisine göre bir söyleme ?ekli vard?r.

6-K?sad?rlar.

Manilerin söylenme amaçlar? dü?ünüldü?ünde her konuda yaz?ld??? görülür. Ama asl?nda ülkemizde en a?ina oldu?umuz hatta fark?nda olmadan tan?k oldu?umuz maniler, Ramazan davulcular?n?n bizlere tebessümlü anlar ya?att??? zamanlarda kullan?lmaktad?r.

Maniler o kadar fazla hayat?m?zda yer etmi?tir ki, günlük hayatta da edebiyatta da fazlaca kullan?l?r.

Sevenler sevgisini, dertliler derdini bu k?sa ama anlam? büyük manilerle anlatmaya çal??m??t?r.

Benim manilerle tan??mamsa anneannem Kumru Do?an sayesinde oldu. Kendimi bildim bileli anneannem bana hep manilerle bir ?eyler anlatmaya çal??arak m?r?ldan?r. Neler mi m?r?ldan?r?

Çift dalda vi?neyi dü?ür,

Dibinde kahveyi pi?ir

Akl?n? ba??na dü?ür

Babam k?z? vermez sana

 

O?lan ad? Veli’dir.

Boyu kavak dal?d?r.

O?lan ad? Ali’dir.

Dünya malidir

 

Üzüm koydum sepete,

Yar oturmu? tepede

Öyle bir yar alay?m ki

?an vere memlekete

 

Çiftin özü dört ola,

Suya salam göl ola

Öyle bir tane alay?m ki

Hepsine dert ola

 

O?lan o?lan naz o?lan

Gel bahçede gez o?lan

Ben derdimi arz edem

Sen deftere yaz o?lan

 

Bir dalda iki kiraz

Biri al biri beyaz

Kurban oldu?um Allah

?u güzeli bana yaz

Anneannemin ellerinden öper, hepinize manili günler dilerim.