Bilen Gelsin Bilmeyen Gelsin: Kocaeli Bilim Merkezi

billim merkeziRenkli Kalemler ekibimiz yerinde inceledi: “Herkese Bilim Her Ya?a Bilim” slogan?yla yola ç?kan Kocaeli Bilim Merkezi’nde hem e?leniyor, hem de deneyerek bilim ö?reniyorlar.

Renkli Kalemler ekibinden gazetecilerimiz Irmak Karabulut, Kerem Top, Kübra Altsoy ve Sami Demirta? Bilim Merkezinde önce ke?fedip ard?ndan doyas?ya e?lendiler.

Kocaeli Bilim Merkezi Hakk?nda Edindi?imiz Bilgiler ?öyle:

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi ve TÜB?TAK ortakl??? ile hayata geçirilmi? bir projedir. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönü?üm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi, 1934’te temeli at?lan Seka Kâ??t Fabrikas? içindeki 8.500 metrekarelik alan üzerinde yer almaktad?r. 70 y?l kâ??t üretimi gerçekle?tiren Seka Kâ??t Fabrikas? restore edilerek yoluna Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kâ??t Müzesi olarak devam etmektedir.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Neler Var ?

Kocaeli Bilim Merkezi’nde, yakla??k 250 deney düzene?i ve özel tasar?m galerilerin yan? s?ra bilimsel çal??malar?n yap?ld??? atölyeler, bilimsel gösteri ve söyle?ilerin yap?ld??? bilim sahnesi, sergi alanlar?, kütüphane, ara?t?rma ofisleri ve bilim kafe yer almaktad?r.

Atölyelerde fizik, astronomi, kimya, biyoloji, roket ve havac?l?k, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, matematik ve zeka oyunlar?, yer bilimleri ve arkeoloji gibi bilim dallar?nda e?lenerek ö?renilen programlar uygulanmaktad?r.

Küçük bir not; pazartesi hariç haftan?n alt? günü ziyaretçilere aç?k olan bilim merkezi ziyaretçilerini bekliyor.

 

Kaynak: www.kocaelibilimmerkezi.com