Bitlis Kalesi

?çerisinde han, cami ve minare bulunduran Bitlis Kalesi çepeçevre 670 mazgalla kapl?d?r. Kaleye ç?kmas? zordur. Çevresi 2800 m olan kale, 56 m yüksekli?inde ve 7 m geni?li?indedir.

20181202_130228-min

Kale, ?ehre ad?n? veren, Büyük ?skender’in komutanlar?ndan Badlis taraf?ndan yapt?r?lm??t?r (M.Ö.312). Bitlis Suyu’nun kollar?ndan iki derenin birle?ti?i yerde, yalç?n bir kaya blo?u üzerindedir. Do?udan bat?ya do?ru uzanm?? müstahkem bir mevkiidir.

Çevresi 2800 m (4000 ad?m) olan kale, 56 m yüksekli?inde ve 7 m geni?li?inde olup üstünde muhte?em bir han saray? ile 300 ev, 1 han, 1 cami ve 1 minare bulun-durur. Surlar? pek sa?-lam olmayan kalenin kuzey taraf?nda, nehre bakan üç kat demir kap?s? bulunan bir çar??, bir bedesten ve birkaç yüz evin bulundu?u bilinmektedir. Çepeçevre 670 mazgalla tahkim edilmi?tir. Bu aç?k mazgallar?n alt?nda birer de kapal? mazgal delikleri vard?r.

kale

Kaleye ç?k?lmas? zordur ve sarp bir tepe üzerinde yap?ld???ndan, çevre-sinde savunma hende?i yoktur. Kalede gözetleme kulelerinin, erzak ve cephane dolu ma?aralar?n bulundu?u da kaynaklarda belirtilmektedir. Günümüzde sadece kale mevcut olup zaman içerisinde yap?lan onar?mlarla muhte?em görünü?ünü kaybetmemi?tir. Tepede ola?anüstü güzellikte panoramik bir manzara vard?r.

Kaynak:www.haberturk.com