Çocuk ve Müzik

cocuk-ve-muzikÇocuk Senfoni Orkestras?; Türkiye’de ilk ?stanbul’da kurulan Bar?? ?çin Müzik Vakf? ile yola ç?k?lan  ve  zaman içerisinde El Sistema ile birlikte büyüme hedefleri olan bir proje.

 

 

Tepeba?? Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestras?,  mahallelerdeki çetele?meyi, çocuklar?n yanl??
özentilere kap?lmas?n?, küçük ya?ta ba??ml?l?kla tan??mas?n? engellemenin bir arac? olarak kuruldu. Çocuklar? müzikle tan??t?rmak, gelece?e daha güvenle bakmalar?n? sa?lamak ve uyu?turucuya kar?? mücadele etmek ba?l?ca hedefleri aras?nda.

Tepeba?? Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’ne yapt???m?z ziyarette Orkestra e?itmenlerinden Kaan K?ran bize orkestra hakk?nda bilgiler verdi. K?ran; “Çocuk Senfoni Orkestras? yakla??k be? ay önce kuruldu.

Ya?lar? 7-17 aras?nda de?i?en 130 çocu?umuz var. Ço?u daha önce bir müzik aletiyle tan??mam?? çocuklar. Burada onlar? enstrümanla tan??t?rd?k ve müzik e?itimlerine ba?lad?k. ?lerleyen günlerde yap?m? devam eden bize ait bir merkezimiz olacak. Orkestra ilk a?amada yayl? sazlarla ba?lad?.
Yak?n zamanda üflemelilere geçece?iz. Bilindi?i gibi, müzik aletleri oldukça pahal?. Bu konuda s?k?nt?lar ya??yoruz. Buraya gelen çocuklar?n kendilerine ait enstrüman? yok. Tüm enstrümanlar belediyemiz taraf?ndan kar??lan?yor. Hatta halktan da destek amaçl? ba???lar geliyor. Eski?ehir halk? Çocuk Senfoni Orkestras?’n? o kadar benimsedi ki evinde kullanmad???
müzik aletlerini bize getirenler bile var. Sizin arac?l???n?z ile bize destek veren herkese sonsuz te?ekkürler.” dedi ve ilk konserlerini 18 May?s’ta vereceklerini müjdeledi.