Erzincan’ın Yaşayan Sanatı

Erzincan’da geleneksel el sanat? bak?rc?l?k yüzy?llard?r dünyan?n dört bir yan?na ünlerini   yay?yor;  günlük ya?am?n  vazgeçilmezi e?yalar  birer sanat eseri olmaya devam ediyor.

Kaynak: erzincan.ktb.gov.tr

Urartu medeniyetlerine kadar uzanan bak?rc?l?k Erzincan ilinde önemli bir yere sahiptir. Erzincan yöresinde bak?r levha i?lemesinin yan?nda çe?itli türlerde araç gereç, mutfak e?yas? ve hamam tak?mlar?n?n yap?m?nda da bak?r ve bak?r i?lemecili?i yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

Erzincan’da yap?lan bak?r e?yalar; Paris, Viyana, Philedelphia gibi uluslararas? fuarlarda büyük ün kazanm??. Eskiden dövme bak?rc?l?k çok yayg?n olsa da günümüzde alüminyum ve plastik e?yalar?n yayg?nla?mas?yla dövme bak?rc?l?k önemini yitirmi?, yerini daha çok bak?r i?lemecili?ine b?rakm??t?r.

Bak?r süs e?yalar? ise, nikel kaplanmakta veya boyanarak el i?çili?iyle süslenmektedir. Bu ürünler yurtiçi ve yurtd???nda kendine has bir pazar alan? olu?turmu? durumda. 

Erzincan’da köklü bir geçmi?i olan bak?rc?l?k önemini hâlâ yerli ve yabanc? turistlere ilgi çekici ürünler sunmaktad?r. 

Erzincan’da olsun ba?ka yerde olsun pek çok insan evlerinin en güzel kö?elerini bak?r ibriklerle süslemeye, en özel misafirlerine bak?r gereçlerde sunum yapmaya; bak?r cezvelerde pi?irilen Türk kahveleri ile bol köpüklü bir keyif molas? yapmaya devam ediyor. Duvarlarda yüzy?llar?n motifleriyle zenginle?en bak?r tabaklar görenlerin göz zevkine hitap ediyor.

Kaynak: arslanyusuf.net

Erzincan Merkez’de en i?lek meydanlardan olan Dörtyol Meydan’?nda yer alan Yeralt? Çar??s? bak?rc? dükkanlar?yla ünlü. Bu çar??da yer alan dükkanlarda i?leme ve sat?? bir arada yürütülüyor. Baz? dükkanlar ikinci el bak?r sat??? ve bak?r onar?m? da yap?yor.

Geni? ürün yelpazesi ile hizmet veren dükkanlardan biri özellikle ilgi çekici. Ressam ?hsan Parlar, bak?r levhalar üzerine foto?raflar? adeta bir tuvale çizer gibi i?liyor. Baba mesle?ini devralan ve uzun y?llar boyunca devam ettiren ressam, sevdiklerine farkl? bir hediye vermek isteyenlere ve foto?raflar?n? ölümsüzle?tirmek isteyenlere güzel bir seçenek sunuyor.

Kaynak: sabah.com.tr

Bak?rc?l?k sanat? ya?ayan ustalar?n?n yan?nda Erzincan’da gelece?in sanatç?lar?n? da ya?atmaya devam ediyor. Hem meslek edindirme hem de sanat? ya?atma aç?s?ndan bak?r i?lemecili?i kurslar? da Erzincan’da aktif ?ekilde devam ediyor.

Sizin de yolunuz Erzincan’a dü?erse Bak?rc?lar Çar??s?’n? gezmeyi ve bu sanat? evinizde ya?atacak e?yalara göz atmay? unutmay?n.