ESKİŞEHİR’İN HAZİNESİ HAMAMLAR

Yeni aç?lan Eski?ehir Hamam Müzesi’ni ziyaret ederek Eski?ehir’in hamam kültürünü tan?ma f?rsat? yakalad?k.

Türk hamamlar?na benzetilerek olu?turulan müzede, hamamlarda kullan?lan farkl? e?yalar?n sergileri ve hamam canland?rmalar?  ilgi çekiciydi.Resim19

?ki kat, 8 farkl? alandan olu?an Eski?ehir Hamam Müzesi’nde tellak, nat?r, meydanc?, hamam anas?, külhanc? gibi hamam karakterleri ve hamamda kullan?lan e?yalar yer al?yor. ?lk katta kad?n ve erkek hamamlar?n?n canland?rmalar? yer al?rken; bu bölümlerde gelin hamam? ve balmumu heykeller yer al?yor. Bunun haricinde sergilenen e?yalar?n barkovizyonlarda nas?l kullan?ld???n? izlemek de hamam kültürünü görerek ö?renmemize yard?mc? oluyor.

Resim20Camekanlarda sergilenen e?yalar ise havlular, taraklar, takunyalar, sabunlar, gülabdanlar, hamam taslar?, pe?tamallardan olu?uyor.

Müze giri?indeki aslan a?z?ndan gelen su ??r?lt?s? ve buram buram kokan beyaz sabun kokusu insan?n içinde hamama gitme arzusu uyand?r?rken; Eski?ehir  bölgesinin 50 y?ll?k foto?raflar? bizleri geçmi?e götürüyor.

Müzede  Eski?ehir bir kapl?ca ?ehri, sular?n?n ?ifal? ve tedavi edici özelli?i oldu?unu,Resim22 hamam tarihini, kültürünü anlatan on dakikal?k k?sa filmde ayr?ca ?ifal? sular?n kan dola??m?n? h?zland?rarak sa?l??a olumlu etki yapt???n?, insan? ferahlatt???n?; kayna??n? do?adan ald???n? ve günümüze geleneklerin birikimiyle geldi?ini ö?rendik.

Resim21

Eski?ehir Hamam Müzesi’nin ç?k???nda ayr?ca ziyaretçilerin el yap?m? hamam malzemeleri sat?n alabilecekleri bir dükkan da var.    Pazartesi günleri kapal? olan müzeyi 10:00 – 17:00 saatleri aras?nda gezebilirsiniz. Eski?ehir’in zenginli?i olan hamam kültürünü, Türk Hamam? geleneklerini, tarihi hamam e?yalar?n? ziyaretçilerle bulu?turan müze çocuklar?n ve ailelerin Eski?ehir’in hamam kültürünü tan?malar? için harika bir yer. Mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz.

DERLEYEN: RENKL? KALEMLER HABER EK?B?

Resim23