Geleceğin Sanatla Buluşması

Renkli Kalemler Bitlis ekibi olarak siz okuyucular?m?z için sinema hak-k?nda bilgi edindik. ??leyi?i yerinde görerek sinemaya gitmeyen çocuklar? sinemayla bulu?turduk.

WhatsApp Image 2019-01-05 at 15.01.40

Renkli Kalemler Bitlis ekibi olarak Aral?k ay?nda Tatvan Ya?am Al??veri? Merkezi’ndeki sinemaya gittik. Beyaz perde hakk?nda bilgi al?p i?leyi?i yerinde gördük. Sineman?n asl?nda ne oldu?unu ö?rendik. Gelin ö?rendiklerimize hep birlikte bakal?m.

Sinema asl?nda, film üstüne saptanm?? görüntülerin ya da çizilmi? desenlerin, ???kla bir perdeye art arda yans?t?larak hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dal?d?r.

Sinema ayn? zamanda, herhangi bir hareketi düzenli aral?klarla parçalara bölerek bunlar?n resimlerini belirleme ve sonra bunlar? gösterici yard?m?yla karanl?k bir yerde, bir perde üzerinde yans?tarak hareketi yeniden olu?turma i?idir.

Filmlerin büyük beyaz perdeye nas?l yans?d???n? görmek muhte?em bir duyguydu. Asl?nda kolay gibi görünüyor olsa da sineman?n arka planda çok emek gerektiren bir i? oldu?unu görmü? olduk. Bizler de Renkli Kalemler ekibi olarak hem film izledik hem de e?lenmi? olduk.