Hakkari’de Çevre Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Hakkari Valili?i ile Çevre ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Müdürlü?ü taraf?ndan “S?f?r At?k Dünya Ortak Evimiz’’ slogan?yla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Hakkari Valili?i ile Çevre ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Müdürlü?ü, Çevre Haftas? dolay?s?yla etkinlik düzenledi. “S?f?r At?k Dünya Ortak Evimiz” slogan? kapsam?nda Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??’n?n okunmas?yla ba?lad?.

?sveç’in ba?kenti Stockholm’ da yap?lan Birle?mi? Milletler Çevre Konferans?nda al?nan kararla, 5 Haziran’?n Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi?ini söyledi. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n imzas?yla 21 May?s 2022 tarihinde Resmi Gazetede yay?mlanan genelgeyle 5 Haziran’?n içinde bulundu?u hafta “Türkiye Çevre Haftas?” olarak ilan edildi.

Resim3 Resim4