Hakkarili Çocuklar Karne Şenliğinde Eğlendi

Hakkari Belediyesi ve Emniyet Müdürlü?ünce düzenlenen karne ?enli?i etkinli?inde çocuklar uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi ve ?i?me oyun paklar?nda e?lendi.

Resim13Gençlik ve Spor ?l Müdürlü?ünün deste?iyle düzenlenen etkinlik kapsam?nda farkl? okullarda e?itim gören çocuklar, belediyenin tahsis etti?i araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezine getirildi.

Alandaki gölette rafting botuna bindirilen  çocuklar, ard?ndan “Kanka” polis maskotuyla foto?raf çektirdi, müzik e?li?inde oyunlar oynad?. ?i?me oyun parklar?nda e?lenceli zaman geçiren Resim14çocuklar, da??t?lan uçurtmalar? görevliler ve ebeveynlerinin yard?m?yla uçurdu.

Ellerinden geldi?ince çocuklar?n yan?nda olmaya çal??t?klar?n? belirten Kas?mo?lu, “Belediyecilik yol, su, elektrik gibi hizmetlerden ibaret de?il. Hakkari Belediyesi olarak bunu a?t???m?z? dü?ünüyorum. Bunlar?n yan?nda sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Çocuklar?m?z için bu tür etkinlikler yap?yoruz. Her ?ey gelece?imiz olan çocuklar?m?z?n ba?ar?s? ve mutlulu?u için. ?n?allah çocuklar?m?z yeterince e?lenip keyif al?rlar” diye konu?tu.