Hakkari’nin Sanat Fabrikası Reng-î Hakkari

Renkli Kalemler Gazetesi olarak Rengî Hakkari Sanat Yönetmeni/E?itmen ve Dengbej Münir Beyter ile Hakkari sanat? üzerine söyle?i gerçekle?tirdik.

Hakkari Belediyesi bünyesindeki kültür merkezinde yap?lan çal??malar? s?kl?kla bas?nda görüyoruz. Son olarak Antalya ilinde yap?lan Alt?n Portakal Film Festivali’nin aç?l???na davet edildiniz. Ayr?ca çok s?k televizyona ç?k?yorsunuz. Bu ba?lamda Hakkari Belediyesi Feqiye Teyran Kültür Merkezi neler yap?yor bize anlat?r m?s?n?z?
Bizim Sanat toplulu?umuzun ad? Rang-i Hakkari. Bu nedenle bizler Hakkari Renkleri ile birlikte bütün sanatlarda çal??malar sürdürüyoruz. 30 e?itmen ve 14 dalda sanatsal faaliyet gösterdi?imiz kültür merkezi daha önce yap?lmam??, olmas? gereken sanatsal hizmetlerden geri kalm?? Hakkari iline bu y?l sanata doyaca?? bir y?l olaca?? müjdesini vermek isteriz. Bu çal??malar? yürütürken kültür merkezinden deste?ini bir an olsun eksik etmeyen ve her konuda gençlere verdi?i önem ve de?erle bizi daha da h?rsland?r?p i?imize adapte olmam?z? sa?layan ba?ta Say?n Valimiz Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Ba?kan?m?z Cüneyt Epçim, çal??malar?m?zda destek olan Halk E?itim Merkezi, Milli E?itim Müdürlü?ü’ne, kurumum, tüm e?itmen ve çal??anlar?m ad?na te?ekkür ediyorum.

Kültür Merkezi bünyesinde kaç ki?iye ve hangi alanlarda e?itimler veriliyor?
Merkezimiz bünyesinde 14 farkl? bran?ta 800 kursiyere e?itim verilmektedir. Kurslar?m?z ve e?itim alan ö?rencilerimiz hakk?nda sizin için özel bir sunum haz?rlad?k. Ses e?itimi, dengbejli. Yapt???m?z bu çal??malar?n yan?nda di?er mesleki alanlarda da gençlerimize faydal? olmaya ve e?itimler vermeye çal???yoruz. Bunlar satranç, yarat?c? drama, resim, foto?rafç?l?k, koro gibi alanlarda da e?itimler veriliyor.

Burada kalabal?k bir genç yo?unlu?u gördük. Gençlerin Buraya talepleri çok mu? Bir de Hakkari gençleri yetenekli mi?
Türkiye ?statistik Kurumu’nun yapt??? gençlik ara?t?rmas?na göre Türkiye’de en genç nüfusa sahip illerin ba??nda Hakkari yer al?yor. Her insan?n kendinde ke?fetmedi?i yetenekleri vard?r. Geli?en ve de?i?en teknolojiye uyum sa?layan bir genç nesil yeti?iyor. Hakkarili gençlerin yetenekli olduklar?n? kendilerini sadece bir alanda de?il her alanda yeti?tirmek ve yeteneklerini do?ru ölçütte e?itmek oldu?unu görüyoruz. Biz onlar?n asl?nda yeteneklerini küçük bir k?v?lc?m bir dokunu?la ke?fetmelerini sa?l?yoruz.

Bu Kültür merkezinin temel amac? nedir?
Bir birey de?i?irse toplum da de?i?ir, geli?ir ve geli?en toplumlar sanattan bilime her alanda de?i?ime aç?k demektir. Sanatla u?ra?an bireylerden zarar gelmez, sanat ruhu inceltir. E?itimlerimizde ö?renci odakl? çal??may?p sürekli kendi alanlar?nda bilgilerini güncelleyen e?itmenlerle çal??maktay?z. On üç dalda e?itim verdi?imiz ve birlikte hareket eden e?itmenlerimiz sadece kendi alanlar?nda de?il birbiri ile ba?lant?l? olan alanlarda da ortak hareket etmektedir.

Biraz uzun bir cevap oldu ama çal??malar?n?z gayet güzel. Peki en çok ilgi gören bran?lar hangileridir?
Sanat e?itimine kat?lan ö?rencilerin etkili ileti?im kurmay?, yap?c? ele?tiriler yapmay? ve daha iyi dinlemeyi ö?rendiklerini göstermektedir. Ö?rencilerle yapt???m?z anketlerde, sanat programlar?n?n gençlerin becerilerini do?rudan i? olanaklar?na uygulamaya haz?rlamaya yard?mc? oldu?u dü?üncesindeler.

Hakkari Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde Tiyatro Toplulu?u dü?ünüyor musunuz?
Tiyatro hem dinlenebilir, hem de seyredilebilir. Yani hem göze, hem de kula?a hitap eder. Bu yüzden etki gücü fazlad?r. Tiyatroda söz ve eylem birle?mi? durumdad?r. Oyuncu; kostümü, makyaj?, jest ve mimikleriyle gerçekçi bir izlenim b?rak?r. Tiyatro, bir toplulu?a seslenir. Tiyatro, bile?ik bir sanatt?r. Tiyatro, dilin sahnede en güzel ?ekliyle kullan?ld??? bir sanat dal?d?r. Seyirci tiyatroya kültür edinmeye de?il, fikirler kar??s?nda çarp?lmaya gelir. Kurumumuza ba?l? olarak çal??an 10.Köy Tiyatro Toplulu?u, Hakkâri’de tiyatronun güldürü ve ?iveli tiyatro anlay???ndan uzak ulusal ve uluslararas? tiyatro de?i?imlerini kullanarak ö?rencilerini e?itmektedir. Örne?in William Shakespeare, Anton Çehov, Güngör Dilmen, Sabahattin Ali, Nikolas Vasilyeviç Gogol tiratlar? ile ö?renci çal??t?r?yorlar. Bununla s?n?rl? de?il tabi; Sahne e?itimi, diksiyon, ses, do?ru nefes kullan?m?, duru?, duygu, mimik ve en önemlisi tabi dünya tarihinde tiyatronun ne oldu?una dair e?itsel bir süreç ile ö?renci, oyuncu yeti?tirmekteyiz.

Farkl? projeleriniz var m??
Elbette projelerimiz var. Proje demek yeni fikirler demek. Üretmek ve dü?ünmek demek. Uzman bir proje ekibi ile çal???yoruz. Kültür merkezi olarak Milli E?itim Müdürlü?ü ve Halk E?itim Merkezi ile imzalad???m?z bir y?ll?k protokol ile Milli E?itim Müdürlü?üne ait bütün özel gün ve programlarda kurumuz görev alarak sanatsal bütün faaliyetlerine destek olaca??z. Bunun yan?nda okullarda ö?rencileri sanatsal faaliyetlere yönlendirmek amaçl? “Kültürünü Tan?” isimli resim, müzik ve tiyatro alanlar?nda yar??malar düzenleyip gençlerin ara?t?rma ve kültürlerini tan?mas?na katk? sa?layaca?? dü?üncesindeyiz. Hakkâri halk?na yak???r unutulmayacak bir sanatsal etkinlikle çal??malar?m?za devam edece?iz. Kültür ve Turizm Bakanl??? Gençdes kapsam?nda finanse edilen “?ç Sesten Operaya: Kad?n ve Sanat” adl? kültürel bir tiyatro gösterisine destek olmu?tur. 21.11.2017 tarihinde Ümmiye Koçak’?n yaz?p yönetti?i “Yün Bebek” sinema filmi ve “Baba Ben Geldim” adl? tiyatro gösterimi ile Kad?na Yönelik ?iddetle Mücadele gününde kad?n odakl? e?itim panellerinde ve gösterilerde deste?imizle her alanda varl???m?z? hissettirece?iz.

FEQ?YE TEYRAN KÜLTÜR MERKEZ? Z??Y (25)

FEQ?YE TEYRAN KÜLTÜR MERKEZ? Z??Y (29)