Herkes Bu Bebekleri Konuşuyor!

herkes-bebekleri-konusuyor

Çocuklar? için bebek yapmaya ba?lad?, dünya çap?nda sanatç? oldu.

 

 

 

Çocuklar?n?n zararl? oyuncaklarla oynamas?n? istemeyen bir annenin giri?imi dünya çap?nda bir ba?ar?ya dönü?tü.

Piyasada sat?lan oyuncaklar?n ço?unun kimyasal madde içerdi?ini ve çocuklar? kötü yönde etkiledi?ini dü?ünen Arzu Özer, çocuklar?na kendisi oyuncak yapmaya ba?lad?. Yapt??? bebekler k?sa sürede büyük ilgi görünce sergi açmaya karar verdi. ?lk sergisinin ard?ndan gelen taleplere cevap vermek için geli?tirdi?i bebek yap?m? ona Türkiye’nin tek Doll Art (Bebek Sanat?) sanatç?s? unvan?n? kazand?rd?.

“Arzu’nun Bebekleri” olarak tan?nan bu bebeklerin art?k Türkiye’nin her yerinden ve yurt d???ndan hayranlar? var.

Bebeklerin do?u? öyküsü ve 7 ay gibi k?sa sürede ula??lan ba?ar? bizim çok ilgimizi çekti. Bebeklerin yarat?c?s? Arzu Özer ile Renkli Kalemler gazetemiz için görü?mek istedi?imizde bizi k?rmad?, TEGV Eski?ehir Etkinlik Merkezimize bebeklerini de al?p geldi.

herkes-bebekleri-konusuyor2Doll Art: Her türlü malzemeden bebek formlu sanat eserleri üretilen, dünyada yayg?n bir sanat dal?d?r. Bebek sanat? el i?i bebek yap?m?ndan farkl? olarak heykel, resim gibi di?er sanat dallar?ndan da yararlan?larak yap?l?r.

 

 

Bebeklerinizin do?u? öyküsünü anlatabilir misiniz?

A.Ö: Benim 10 ya??nda ikiz çocuklar?m var. E?imle beraber onlara el yap?m? sa?l?kl? oyun araçlar? yapmaya karar verdik. Oyuncaklar? yaparken en sa?l?kl? malzemenin kuma? oldu?una karar vererek bez bebekler yapt?k. Yapt???m?z bebekler yak?n çevremiz taraf?ndan be?enilince onlara da hediye ettik. K?sa sürede bebeklerimiz tan?nd? ve sergi açma talepleri geldi. ?lk sergimi 7 ay önce Çamurdan Sanat Galerisi’nde açt?m. Sergim medyada geni? yer buldu. Sanat çevresinin ilgisini çekti. Bu sergiyle dünyada yayg?n olan Doll Art, yani bebek sanat?na yöneldim. Sosyal medyada “Arzu’nun Bebekleri” adl? bir sayfa açt?m. ?u anda bebeklerimize Türkiye’nin her yerinden ve yurtd???ndan talep geliyor.

Bebeklerinizin karakter ve öykülerine nas?l karar veriyorsunuz?

A.Ö: Bebeklerim hayat?n içinden gözlemledi?im gerçek ki?i ve olaylar?n yan? s?ra kendi tasarlad???m ki?iliklerden de olu?uyor. En çok da kad?nlar?n hayatlar? ve sorunlar?n? ele al?yorum. Her kesimden kad?nlar?n bebekleri ile onlar?n sorunlar?n? anlatmaya çal???yorum. Son sergimde çocuk gelinler konusunu ele alan eserim çok ilgi görmü?tü. Benim bebeklerim toplumsal sorunlara kar?? duyars?z de?iller, her birinin söylemek istedi?i bir ?eyler var. Bizi farkl? k?lan özelli?imiz de bu. Süs bebe?i yapmad???m için görenlere daha bir s?cak geliyor, herkes kendinden bir ?eyler buluyor. Her bebe?in bir öyküsü ve ad? var. Ben asl?nda bebeklerimle insan öyküleri anlat?yorum. Son sergimde de 150 bebekle 150 kad?n?n öyküsünü anlatm??t?m.Ayr?ca ki?ilerin kendi bebeklerini, tan?nm?? ki?ilerin bebeklerini de yap?yorum. Çocuklar?n çizimlerinden bebek yap?yorum.

Bu konuda bir e?itim ald?n?z m??

A.Ö: Hay?r, bu konu ile ilgili hiç e?itim almad?m. Benim alan?m in?aat sektörüydü. 17 y?l bu alanda çal??t?m. Bebek yapmaya ba?lad???m zaman diki? makinesini kullanmay? bile bilmiyordum. Kendi çabalar?mla i?imi geli?tirdim. Dünyadaki örnekleri inceleyerek, sürekli ara?t?rarak bu noktaya geldim.

Bebeklerinizi çok ki?i tan?yor. Bu kadar k?sa sürede bunu nas?l gerçekle?tirdiniz?

A.Ö: E?imin gazeteci olmas?n?n bebeklerimin tan?nmas?nda büyük katk?s? oldu. Yaz?l?, görsel ve internet medyas?nda bebeklerimizle ilgili haberler yay?nland?. Sosyal medyay? etkin bir ?ekilde kullan?yoruz. Bana göre tan?t?m? yap?lamayan hiçbir faaliyet ba?ar?ya ula?amaz. Sizin gazetenizin de tan?nmam?za önemli bir katk? sa?layaca??na inan?yorum. Proje sahiplerine ve eme?i geçenlere te?ekkür ederim.

Bu sanat? ö?renmek isteyenler için e?itim vermeyi dü?ünüyor musunuz?

A.Ö: Bu i?i ö?retmem için çok yo?un talepler geliyor. Ba?lang?çta e?itim vermeyi dü?ünmüyordum ama istekler art?nca küçük çapl? ki?iye özel e?itimler vermeye karar verdim. Ayr?ca Eski?ehir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Say?n Prof. Dr. Y?lmaz Büyüker?en, belediye bünyesinde bir kurs düzenleme teklifinde bulundu. San?r?m yak?nda böyle bir kurs aç?lacak.

Bu alandaki hedeflerinizin büyük oldu?unu görüyoruz. Ula?mak istedi?iniz nokta nedir?

A.Ö: Doll Art sanat?nda dünyan?n say?l? sanatç?lar? aras?na girmek gibi yüksek bir hedefim var. Bu hedefe ula?mak için günde 18 saat çal???yorum. 7 ay gibi k?sa bir sürede iki ki?isel sergi açt?m, üçüncüsüne haz?rlan?yorum, çok say?da karma sergiye kat?ld?m. Üniversitelerde workshoplara kat?l?yorum. Dünyan?n çe?itli ülkelerinde bebeklerimin koleksiyonunu yapanlar?n say?s? art?yor. Eserlerim müzelere al?nmaya ba?lad?. ?yi gidiyoruz san?r?m, hedefime ula?aca??m.

Bebeklerinizle ilgili ba?ka projeleriniz var m??

A.Ö: Bebeklerimin animasyonunu yapmay? planl?yorum. Ayr?ca Nasrettin Hoca f?kralar?n? üç boyutlu hale getirmeyi dü?ünüyorum.

Size ve bebeklerinize nas?l ula?abiliriz?

A.Ö: Bize sosyal medya arac?l???yla ula?abilirsiniz. Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlar?nda “Arzu’nun Bebekleri” adl? sayfalar?m?z var. Bu kanallarla ileti?im kurabiliriz. Ayr?ca sergilerime gelirseniz orada da tan??abiliriz.