Hiç eskimeyen bir yazar: Rıfat Ilgaz

hic-eskimeyen-bir-yazar-rifat-ilgazGeçen gün televizyonda Hababam S?n?f? filmlerinden birine rastlad?m. Yine çok keyifle izledim ve Renkli Kalemler Gazetesi için bu güzel eserin yazar? R?fat Ilgaz’? ara?t?rmaya karar verdim.

 

R?fat Ilgaz, 11 May?s 1911 y?l?nda Kastamonu’da do?mu? bir Türk ?iir, roman ve öykü yazar?d?r. 1943 y?l?nda ilk kitab? olan Yarenlik kitab?n? yazd?.1944 y?l?nda S?n?f adl? ?iir kitab?n? yazd?. Baz? ünlü kitaplar? yabanc? ülkelerde de bas?ld?.
As?l ününü Hababam S?n?f? ile elde etti. Bu roman?n filmleri de vard?r. Bu filmlerde Kemal Sunal, ?ener ?en, Adile Na?it gibi ünlü isimler rol alm??t?r. Hababam S?n?f? özetle 20-21 ki?ilik bir s?n?f?n haylazl??? ve bu ö?rencilerin neler ya?ad???n? anlatan film serisidir. Bu filmler çekilirken biz henüz dünyaya gelmemi?tik. Bu yüzden bu fimleri bilemememiz normal. Ben bu filmleri severek izliyorum ve her çocu?un izleyip keyif almas?n? diliyorum.
R?fat Ilgaz’?n ayn? zamanda Cankurtaran Y?lmaz, Bacaks?z Kamyon Sürücüsü, Küçükçekmece Okyanusu gibi çocuk kitaplar? da bulunmaktad?r. Ayr?ca Bak?rköy’de R?fat Ilgaz’?n ad?n?n verildi?i bir halk kütüphanesi de vard?r. Bu kütüphanede R?fat Ilgaz’?n bizim için yazd??? çocuk kitaplar?n?n hepsini bu-labilme ?ans?m?z vard?r.

Ben unutulmaz Hababam S?n?f? filmlerinin yarat?c?s? olan R?fat Ilgaz’?n bu kadar kitap yazd???n? hatta R?fat Ilgaz’?n çocuk kitab? yazar? oldu?unu bilmiyordum.

Renkli Kalemler Gazetesi ile pek çok çocu?un kendisini tan?mas?n? diliyorum.
Kaynak: Vikipedi ve www.turkcebilgi.com