İzlenme Rekoru Kıran Lüküs Hayat Müzikali’nden Atıfet Bizlerle…

izlenme-rekoru-kiran-lukus-hayat-muzikalinden-atifet-bizlerle2Kendisi de bir e?itim gönüllüsü olarak sokak tiyatrolar?nda yer alan Elif Melda Y?lmaz, ?imdilerde ad?ndan çokça söz ettiren Lüküs Hayat Müzikali’nin ba?rollerinden At?fet’i canland?r?yor. Ald??? ba?roller bununla da bitmiyor. Kanl? Nigâr oyunundaki Nigâr da Elif Melda Y?lmaz ile yeniden canlan?yor. On be? y?ld?r Eski?ehir ?ehir Tiyatrolar?’nda rol alan Elif Melda Abla ile keyifli dakikalar geçirdik.

Elif Melda Y?lmaz tiyatroyla ilk kez 11 ya??nda tan??m??. Profesyonel tiyatro hayat?na üniversiteyi bitirdikten sonra “Bir ?ehnaz Oyun”la ba?lam??. 11 ya??nda okul müsameresinde bir piyeste rol almas? onun hayat?nda bir dönüm noktas? olmu?. Hayat?n? de?i?tiren bu an?s?n? bize gözleri dolarak anlatt?:
izlenme-rekoru-kiran-lukus-hayat-muzikalinden-atifet-bizlerlei“Okul müsameresi için Çarp?lm??lar ad?nda bir romandan uyarlanan bir piyeste, evin akli dengesi bozuk genç k?z rolü bana verildi. Benim için özel durumu olan bir rolün verilmesi sorun de?ildi. ??in tuhaf? bu k?z hiç ama hiç konu?muyordu. Rolüm için ezberleyece?im hiçbir ?ey yoktu.

 

 

Bu durum beni çok üzmü?tü. Ben neden hiç konu?muyorum diye k?yameti kopard?m. Provalar boyunca ö?retmenimle tart??t?m; sorun ç?kard?m. En sonunda ö?retmenim dayanamay?p oyunu b?rakt?. Tabi bu durumdan çok utand?m. Ve kendisinden defalarca özür diledim, i?i tatl?ya ba?lad?k.” dedi.
Sözlerine ?öyle devam etti: “Gösteri günü piyesimizi tamamlad?k ve perde arkas?na geçtik. Tiyatro bitiminde tüm oyuncular s?rayla sahneye davet edilir ve selam verir. Selam verme s?ras? bana geldi?inde, “Kerime rolünde Elif Melda Y?lmaz” dendi?inde salonda bir alk?? koptu. ?zleyicilerden gelen co?kuyu duyunca çok ?a??rd?m. Perdeden ba??m? uzatt?m. Herkes ayakta alk??l?yordu. Bu durum beni çok etkilemi?ti. Sahneye a?layarak ç?kt?m ve selam verdim. ??te o gün alk??lar?n müptelas? oldum.

izlenme-rekoru-kiran-lukus-hayat-muzikalinden-atifet-bizlerle3Tiyatrocu olma karar?m? da o gün vermi?tim. O anki duygular?m anlat?lamazd?. Bu sayede ön yarg?l? olmamam gerekti?ini anlam?? oldum.”
“Tiyatro konusunda ailem ilk önceleri beni pek desteklemedi.

 

 

Özellikle annem tiyatronun ülkemizde profesyonelce yap?lmad???n?, oyuncular?n hak etti?i kar??l??? alamad???n? dü?ünüyordu ve bana kar?? ç?k?yordu. Babam ise benim tiyatroyu çok istedi?imi anlad? ve destekledi.

??in özünde hayallerime sahip ç?kt?m. Hayatta hedefler belirlemeli ve pe?inden ko?mal?s?n?z. Hedefinizin sizin için do?ru oldu?una inan?yorsan?z tatl? dil ve ba?ar?n?zla çevrenizdekileri de ikna etmelisiniz.” diye tavsiyelerde bulundu.
Sohbetimizi o güzel sesinden bir orman ?ark?s?yla sonland?rd?. Tohumlar fidana, fidanlar a?aca, a?açlar ormana dönmeli yurdumda…