Kaybolan Sanat: Telkâri

50027904_292810121379125_969412034678489088_nMidyat’?n gümü? sanat?n?n bir kolu olan telkâri, tel ile yap?lan sanat anlam?na gelmektedir. Metin, Aziz ve Kerim Aslan karde?ler de neredeyse kaybolmak üzere olan telkâriyi ya?atmaya çal??an son sanatç?lardan.
Eski zamanlarda Midyat’ta yakla??k 42 atölyesi bulunan bu sanat?n ?u an sadece bir atölyesi kald???n? belirten Aslan karde?ler, bu sanatta kararl? olduklar?n? ve yeti?tirdikleri birkaç ö?renci oldu?unu vurgulad?lar. Ekonomik sebepler nedeniyle bu mesle?i b?rakt?klar?n?n alt?n? çizen karde?ler, “Süryanilerde neredeyse her ailede bir sanat ustas? bulunmaktayd?. Telkari ustalar? da kendi ailelerinde çocuklara bu gelene?i aktarmaya çal???yor.” diye konu?tular. Telkâri sanat?, gümü?e verilen ?ekillerle harikalar yaratmaktad?r. Ustalar önce gümü?ü eritip çe?itli kal?nl?k ve incelikte tel haline getiriyorlar. Bu tel ile çe?itli süslemeler yap?p yüksek ate?te boraks adl? toz madde ile kayna?t?rma yap?yorlar. Daha sonra asit kar???m? bir su ile temizlenen telkâriler, mü?terilerin be?enisine sunuluyor. Di?er gümü?lerden ayr?m? ise basit ?ekilde yap?l?yor. E?er ald???n?z ürünün üzerinde 950 yaz?yorsa, ald???n?z ürün has Midyat gümü?ü olan telkâridir.