Kıymete Değer Bir Sanat : Ebru

Görsel aç?dan ?ölen haline gelen renkli ve çok k?ymetli bir sanatt?r ebru. Suyun üzerine renk verme çal??malar?yla yap?lan bir süsleme sanat? olan ebru, günümüzde art?k pek fazla uygulanmamaktad?r.

ebru ile ilgili görsel sonucu

Geleneksel motiflerimizde yo?un olarak kullan?lan ebru sanat?n?n geçmi?te daha fazla e?itimleri, kurslar? bulunurken, ?imdilerde bu oran daha dü?ük seviyelerde. Osmanl? döneminde uygulanan ebru sanat? o dönem için önemli bir i? koludur. Orta Do?u topraklar?ndan Avrupa’ya kadar yay?lmas?yla ebruya Avrupa’da ‘Türk Ka??d?’ ismi verilmi?tir. Tüm dünyada ilgi görmü?, uygulanm??, severek kullan?lm?? bir sanata dönü?mü?tür ebru.

Günümüzde ebru sanat?yla ciddi anlamda u?ra?an ki?ilerin say?s? s?n?rl?d?r. Çe?itli kurslarda ilgi az olmas?na ra?men, e?itimi verilmektedir.

ebru ile ilgili görsel sonucu