Kültür ve Sanatta Büyük Yenilik!

Erzincan Müzesi ve ?l Halk Kütüphanesi’nin aç?l???ndan sonra sizler için bu iki yap?y? ziyaret ettim ve izlenimlerini sizleri için payla?t?m.

Erzincan ?l Halk Kütüphanesi

Bir süredir in?aat? devam etmekte olan  ve çok yak?n zamanda tamamlan?p hizmete aç?lan Erzincan ?l Halk Kütüphanesi, eski kütüphane ile ayn? yerde yükseliyor. Kütüphane ilk görü?te bizi d?? mimarisindeki ilginç ayr?nt?yla kar??l?yor. Büyük Türk denizci Piri Reis’in me?hur haritas?ndan bölümlerin resmedildi?i büyük kolonlar sokaktan geçen herkesin ilgisini ve merak?n? kendisine yöneltiyor.

Engelsiz Kütüphane

Daha sonra kütüphaneden içeri giriyoruz ve bizi pek çok ihtiyaca yönelik düzenlenmi? bölümler bekliyor. Ama biz bunlardan baz?lar?ndan özellikle söz etmek istiyoruz. Herkes kütüphaneden yararlans?n diye daha giri? katta bizi bir “Engelsiz Kütüphane” kar??l?yor. Burada görme engeline sahip insanlar için Braille alfabesi ile haz?rlanm?? kitaplar ve yine farkl? engel türlerine sahip insanlar için düzenlenmi? teknolojik cihazlar yer al?yor. Sonra 0 – 3 ya? ve 3 – 6 ya? çocuklar için olmak üzere iki ayr? oda görüyoruz. Bu odalar çocuklar?n kullan?m?na uygun olacak ?ekilde çe?it çe?it çocuk kitaplar?, etkinlik setleri ve e?lenceli oyunlarla donat?lm??. Çocuklar?n burada epey e?lenece?ini ve tahmin ediyoruz.

3 – 6 Ya? Çocuk Salonu

Bu k?s?mlar?n d???nda kütüphanede kafeterya k?sm?, bireysel ders çal??ma salonlar? ve elbette bir kütüphanenin olmazsa olmaz? kitaplar?n s?raland??? ve bizi aralar?nda kaybolup yine aralar?nda arad???m?z ?eyleri buldu?umuz raflar bekliyor. 

Yeni Erzincan ?l Halk Kütüphanesi yediden yetmi?e okuma merakl?lar?n?, ders çal??mak isteyenleri ve elbette Piri Reis harital? kolonlarla foto?raf çektirmek isteyenleri bekliyor.

?imdi zaman kaybetmeden kütüphaneden ayr?l?yor ve yine hemen onun arka soka??nda onunla s?rt s?rta vermi? olan Erzincan Müzesi’ne giriyoruz. 

Erzincan Müzesi

Müzenin giri?inden bir görünüm

Müzede bizi ilk olarak Erzincan haritas?n?n resmedildi?i bir duvar kar??l?yor. Onun hemen pe?ine macera ba?l?yor ve tarihte bir yolculu?a ç?k?yoruz. Anadolu Kronolojisi ile ba?layan bu yolculukta Anadolu’da ya?am?? medeniyetleri ve onlardan bize kalan kültür izlerini takip ederek ya?ad???m?z topraklar? biraz daha iyi ?ekilde tan?maya ba?l?yoruz.

Müzenin koridorlar?nda dola??rken kendimizi tarihin farkl? dönemlerinde buluyoruz. Kültürel izleri bugüne daha iyi ta??mak için orijinal kal?nt? eserlerin yan?nda maket düzenlemelerinin ve yine birebir boyutlara yak?n günlük ya?am canland?rmalar?n?n da yap?lm?? olduklar?n? görüyoruz.

Müzeden bir düzenleme

Özellikle Erzincan yak?nlar?nda kurulmu? olan medeniyetlerin tan?t?m?na a??rl?k veren müzemiz böylece Erzincan’da büyük bir bo?lu?u doldurmu? oluyor.

Hem yeni kütüphanemizi hem de müzemizi biz çok sevdik ve daha içerisinde ke?fedilecek ?eylerin oldu?unu bilerek ?imdilik bu k?sa gezimize son veriyoruz.

Ve haberimizi de bu sat?rlar? okuyan okuyucular?m?z? da bu maceraya davet ederek bitiriyoruz. Erzincan’a yeni kütüphane ve müzemiz hay?rl? olsun.