Küresel ısınma dünyamızı tehdit ediyor

kuresel-isinma-dunyamizi-tehdit-ediyorKüresel Is?nma Mevcut H?z?nda Devam Ederse, Her Alt? Canl? Türünden Birinin Soyunun Tükenece?i Uyar?s? Yap?ld?.

Dünyam?z? tehdit eden en büyük risklerden bir tanesi küresel ?s?nma. Dünyam?z özellikle karbondioksit sal?n?m?na ba?l? olarak ?s?n?yor. Karbondioksit sal?n?m? a??rl?kl? olarak kömür, petrol ve gaz?n yak?lmas?yla ortaya ç?k?yor. Her y?l egzoz ve bacalardan üflenen karbondioksit miktar? bu oranda kald??? sürece dünyan?n bu yüzy?lda 6 dereceye kadar ?s?naca?? hesaplan?yor.

ABD’nin Connecticut Üniversitesi’nden Mark Urban’?n küresel ?s?nma ve risk alt?ndaki canl? türlerini inceledi?i ara?t?rmas?, dünya üzerindeki türlerin yüzde 16’s?n?n soyunun tükenece?i sonucuna var?yor. Urban, dünyan?n y?ll?k ortalama ?s?s?nda her bir derecelik art???n eko sistemler içerisindeki tür çe?itlili?ini olumsuz etkiledi?ini belirtiyor. Çal??may? de?erlendiren Arizona Üniversitesi Profesörü John Wiens ise türlerin yok olmas? riskinin yüzde 16’dan da yüksek olabilece?ini ifade ederek “Bugüne kadarki çal??malar?n neredeyse tamam? Kuzey Amerika ve Avrupa k?talar?na odakland?. Bu bölgelerde türlerin yok olma riski görece daha az.” diyor. Wiens’e göre, küresel ?s?nmayla birlikte Güney Amerika’daki canl?lar?n yüzde 23’ünün soyu tükenebilir.

KÜRESEL ISINMA DÜNYAMIZI TEHD?T ED?YOR

“E?er ar?lar yeryüzünden kaybolursa insan?n sadece 4 y?l ömrü kal?r.” A. Einstein
Türlerin, küresel ?s?nmaya ba?l? soylar?n?n tükenece?ine dair bilimsel ara?t?rma sonuçlar? akla ünlü bilim insan? Albert Einstein’in sözlerini getiriyor. Einstein “ E?er ar?lar yeryüzünden kaybolursa insan?n sadece 4 y?l ömrü kal?r. Ar? olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz. ” demi?ti. Ne yaz?k ki ar?lardan gelen haberler de pek iyi de?il. Son y?llarda ar?lar %30 – %40 oran?nda azal?yor. Ar? ölümleri s?kl?kla Amerika ve Türkiye’de gerçekle?iyor.