Minik Öğrencilerin Hayat Hikâyeleri Kitap Oldu

Demirkent TOK? ?lkokulu üçüncü s?n?f ö?rencileri, ya?ad?klar? olaylardan esinlenerek yazd?klar? hikâyeleri “Hayat Dolu Öyküler” isimli kitapta bir araya toplad?lar.

11 ilimizi etkileyen depremlerin ard?ndan bir yard?m da minik yazarlar?m?zdan geldi. Kitaptan elde edilen geliri, depremden etkilenmi? karde?leri için ba???layacak olan minik ö?renciler, kitaplar?n çok sat?lmas? için imza ve tan?t?m günü gerçekle?tirdiler. Minik ö?renciler, yazd?klar? hikâyeleri anlatarak, “S?n?fça bir kitap yazd?k. Kitab?m?z?n gelirleri depremzedelere ba???lanaca?? için çok mutluyuz” dediler. Daha sonra ö?rencilere yazarl?k sertifikas? verildi. ?l Milli E?itim Müdürü Aziz Gün ise yapt??? konu?mada, “Bu çocuklar?n ya?lar?nda olan birço?u belki okumay? yazmay? yeni yeni sökerken bunlar art?k dü?ünebiliyor, hayal edebiliyor, dü?ündüklerini ve hayal ettiklerini de kâ??da, kaleme dökebiliyorlar. ??te bizim Milli E?itim 2023 vizyonumuzda da ak?l edebilen kalpleri yeti?tirebilmek var” ifadelerini kulland?.

Okulumuzun ö?rencilerini bu güzel çal??malar? ve dü?ünceli davran??lar?ndan dolay? tebrik ediyoruz. “Hayat Dolu Öyküler” kitab?n?n tan?t?m? ve imza günü program?na Belediye Ba?kan? Say?n Bekir Aksun, ?l Millî E?itim Müdürü Say?n Aziz Gün, okul müdürü Ahmet Sa?söz, ö?retmenler, ö?renciler, veliler ve vatanda?lar kat?ld?.

Ba?kan Aksun ö?rencilerle sohbet ederek kitap imzalatt?ktan sonra, “Bu güzel davran??lar?ndan ötürü bütün ö?rencilerimizi tebrik ediyor, ö?retmen ve idarecilerine ise te?ekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Erzincan Demirkent TOK? ?lkokulu Müdürü Ahmet Sa?söz, çocuklar?n böyle bir teklifle gelmesinden dolay? çok duyguland?klar?n? belirterek, “Demirkent TOK? ?lkokulu 3/A s?n?f? ö?rencilerimiz ya?ad?klar? olaylardan esinlenerek çe?itli kompozisyonlar, öyküler yazd?lar. Daha sonra da biz bunlar? kitap haline getirmek istedik. Resim ö?retmenimiz de bu konuda yard?mc? oldu. Çocuklar?n kendi resimlerini kitapta kullanarak öykülerin kahramanlar? olmas?n? sa?lad?k. Bu da çocuklara aidiyet duygusu kazand?rd? kitapla ilgili olarak. Daha sonra biliyorsunuz deprem ya?and?. Çocuklar?m?z, bunun üzerine kitap sat??lar?ndan elde edilecek gelirin deprem bölgesine gönderilmesi için bir teklifle geldiler. Bu bizi çok duyguland?rd? ve tabii ho?umuza da gitti. Zaten kitab?n geliri sa?lanm??t?. Paras?n? velilerimiz ödemi?lerdi. Bugün de buradaki sat??tan gelecek paray? da yine oraya gönderece?iz” diye konu?tu.