Motiflerin Dili

IMG-20171111-WA0010

Nev?ehir’de önemli el sanatlar?ndan biri de hal?c?l?kt?r. Nev?ehir’de gezerken birçok hal?c?ya rastlayabilirsiniz. Bizler de sizler için Sentez Hal?c?l??? ziyaret ederek bu sanat hakk?nda sat?? pazarlama sorumlusundan bilgiler ald?k ve bu bilgileri sizler için derledik.

Nev?ehir’de hal?c?l?k di?er el sanatlar? gibi önemli bir yerdedir. Nev?ehir’i gezerken birçok yerde hal?c?lara rastlayabilirsiniz. Hal?c?lar?n vitrinleri ve i?letmelerin iç mekan dekorasyonlar? sizleri büyüleyebilir. Bu hal?c?lardan biri de Avanos’ta bulunan Sentez Hal?c?l?k’t?r. Yurt d???ndan ve yurt içinden gelen birçok ziyaretçisi bulunmaktad?r. Bizler de bu i?letmede oldukça s?cak ve samimi bir ?ekilde kar??land?k. Sentez Hal?c?l?k ayn? zamanda bir okuldur. Maliyetin artmas? ve hal? dokuyanlar?n azalmas? ile hal? i?letmeleri kendi bünyelerinde kurslar açarak hal? dokumak isteyenlere e?itim vermekte, e?itimlerinde ba?ar?l? olanlar? istihdam ederek iyi bir i? kolu olu?turmaya ba?lam??t?r. Hal? dokuyanlar dokudu?u hal?n?n, büyüklü?üne, yöresine, ipine ve en önemlisi santimetrekareye at?lan dü?üm say?s?na göre kalitesini belirlemektedir. Santimetrekareye 900 dü?üm at?lan hal?lar mevcuttur, bu hal?lar? dokumak bazen bir y?l? almaktad?r. Hal?lar?n renk ve desenlerine göre ise yöresi tahmin edilebilmektedir. Çünkü her medeniyetin kendi motifleri as?rlar boyu devam edip bugüne gelmi?tir.

Sizin de yolunuz Nev?ehir’e dü?erse ?ehrin güzel hal?c?lar?ndan birine mutlaka u?ray?n ve e?siz motiflerin tad?n? ç?kar?n.

P_20171111_131435

P_20171111_131052